Nasze strony www wykorzystują pliki cookies (tzw. ciasteczka). Mogą stosować je także firmy współpracujące z nami.
Korzystając z witryny wyrażasz zgodę na ich wykorzystanie i zapis zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Możesz zmienić ustawienia obsługi plików cookies w przeglądarce internetowej.
[ X ] akceptuję warunki - zamknij

EDUKACJA PRAKTYCZNA

SZKOLENIA  KONFERENCJE  WYDAWNICTWA
  PIG WUP Szczecin  

instytucje kultury

« powrót
Zamknięcie roku 2020 w instytucjach kultury
Zapisz się na szkolenie

godziny szkolenia: godz. 9.30 - 14.30
w cenie szkolenia: certyfikat + materiały


Celem szkolenia jest  wyjaśnienie kontrowersji i problemów związanych z opracowywaniem i wdrażaniem polityki (zasad)  rachunkowości instytucji  kultury, zamknięciem ksiąg rachunkowych za 2020 rok oraz sporządzaniem na ich podstawie sprawozdań finansowych.
Omówione zostaną   min. doświadczenia związane ze  zmianami  w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu  działalności kulturalnej wprowadzonymi w latach  2016-2017 
    - sposobu rozliczania wyniku finansowego
    - przychodów niezamortyzowanej części aktywów trwałych
    - sposobu ewidencjonowania dotacji organizatora
    - zasad tworzenia funduszu rezerwowego
    - funkcjonowania centrów usług wspólnych
    - obowiązków w zakresie JPK
    - obowiązek sporządzania not podatkowych

Program szkolenia: 

1.Wprowadzenie
    - czy wprowadzono  zmiany w zasadach (polityce) rachunkowości  odnośnie
         - zasad podziału i rozliczania wyniku finansowego
         - określania zasad ustalania proporcji i  prewskaźnika VAT
         - aktualizacji wzoru  stosowanych „dodatkowych informacji i objaśnień" - tu noty podatkowe
        - wprowadzenie pojęcia „teren strzeżony"
        - określenia „poziomu istotności"
2. Przygotowanie ksiąg do zamknięcia roku
    - aktualizacja zakładowej polityki rachunkowości, statutu i regulaminów organizacyjnych
    - czynności ewidencyjne prowadzone w ramach zamknięcia ksiąg rachunkowych
    - przekształcenie sald kont w pozycje bilansowe
    - procedura sporządzenia i zatwierdzania  sprawozdania finansowego
    - aktualizacja systemu  kontroli  zarządczej
    - porządkowanie „majątku" - w tym zbywanie zbędnych składników mienia
3. Zasady przygotowania przeprowadzenia i rozliczenia inwentaryzacji „rocznej" z uwzględnieniem specyfiki bibliotek i ośrodków kultury
    - odpowiedzialność za inwentaryzacje
    - uproszenia w formach i częstotliwości  przeprowadzania  inwentaryzacji
    - zasady organizacji  inwentaryzacji
    - opracowanie i wdrożenie instrukcji i zarządzeń inwentaryzacyjnych
    - powołanie komisji inwentaryzacyjnej, zespołów spisowych i kontrolera spisowego
    - rola i uprawnienia  biegłego rewidenta
    - dokumentacja inwentaryzacji i jej archiwizacja  
    - terminy inwentaryzacji poszczególnych składników aktywów i pasywów
4.  Zasady sporządzania sprawozdania finansowego
    - wycena bilansowa aktywów i pasywów
    - zdarzenia po dniu bilansowym (zasada 12-tu faktur)
    - prezentacja uproszczeń o jakich mowa w art. 4 ust.4UoR (min.  rezygnacja z tworzenia rezerw,  ustalanie poziomu istotności)
    - korekty roczne VAT i odpisów na ZFŚS
    - wprowadzenie i dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego
    - bilans instytucji kultury
    - rachunek zysków i strat
    - zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
    - rachunek przepływów pieniężnych
    - zatwierdzanie  sprawozdania finansowego i forma jej przedkładania organizatorowi  i dla Szefa KAS
5. Prezentacja dotacji w księgach handlowych - przykłady ewidencji bilansowej
6 .Sprawozdanie z działalności - ocena wykonania planu finansowego i rzeczowego instytucji kultury
    - plan finansowy wg wymogów prawa finansów publicznych
7. Umowy cywilno-prawne - obowiązki płatnika w świetle najnowszych orzeczeń organów podatkowych
    - koszty uzyskania przychodów - projekt interpretacji ogólnej umowy o dzieło i KUP 
    - propozycja „ozusowania" wszystkich umów cywilno-prawnych 
8. Obowiązki instytucji kultury w zakresie zatwierdzania sprawozdania finansowego oraz omówienie zasad sporządzania i składania deklaracji CIT-8  i CIT 8/0
9. Konsultacje
    - „Jednolity plik kontrolny"  a instytucje kultury
    - zasady stosowania kas fiskalnych w instytucjach kultury od 1 stycznia 2020 r i w latach następnych
    -„SLIM VAT"  - pakiet uproszczeń dla podatników VAT


Szkolenie prowadzi: Edward Tomczyk - biegły rewident, wybitny ekspert z dziedziny rachunkowości i podatków ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki instytucji kultury, doświadczony i ceniony szkoleniowiec.


Cena szkolenia: 560 zł netto (+23% VAT)

Dla Podmiotów finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% ze środków publicznych podatek VAT zwolniony
Cena zawiera:
- uczestnictwo w szkoleniu - około 6 godzin dydaktycznych  (w tym dwie przerwy 10 minutowe i jedna 20 minutowa)
- materiały szkoleniowe 
- dyplom potwierdzający ukończenie szkolenia
Dla stałych Uczestników naszych szkoleń 40 zł rabatu od ceny netto.


Zgłoszenia udziału prosimy przesyłać do trzech dni przed terminem szkolenia.Płatność za udział w szkoleniu może nastąpić po szkoleniu, na podstawie faktury VAT. 
Należność za udział prosimy wpłacać na konto OE FORUM: Santander Bank Polska, nr rach.: 10109022680000000100213506

Informację dotyczącą potwierdzenia realizacji szkolenia przesyłamy do trzech dni roboczych przed terminem szkolenia.


W przypadku pytań prosimy o kontakt:

Anna Hoffmann   tel. 91 489 64 55
Dorota Biskupska   tel. 91 466 90 97
Małgorzata Pawelec    tel. 91 434 29 79

 Aby zgłosić na się na szkolenie prosimy skorzystać z formularzy na stronie Do pobrania lub formularza na stronie Kontakt

Formularz zgłoszenia online
Formularz zgłoszenia (PDF)Oświadczenie dot. podatku VAT (PDF)
Formularz zgłoszenia (Word)Oświadczenie dot. podatku VAT (Word)