Nasze strony www wykorzystują pliki cookies (tzw. ciasteczka). Mogą stosować je także firmy współpracujące z nami.
Korzystając z witryny wyrażasz zgodę na ich wykorzystanie i zapis zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Możesz zmienić ustawienia obsługi plików cookies w przeglądarce internetowej.
[ X ] akceptuję warunki - zamknij

EDUKACJA PRAKTYCZNA

SZKOLENIA  KONFERENCJE  WYDAWNICTWA
  PIG WUP Szczecin  

instytucje kultury

« powrót
Zamknięcie roku budżetowego 2020 w instytucjach kultury
Zapisz się na szkolenie

termin szkolenia: 28 października 2021 r.
czas trwania szkolenia: 9.30-14.30 (w tym dwie przerwy 10 minutowe i jedna 20 minutowa)


Celem szkolenia jest  wyjaśnienie kontrowersji i problemów związanych z opracowywaniem i wdrażaniem polityki (zasad)  rachunkowości instytucji  kultury, zamknięciem ksiąg rachunkowych za 2020 rok oraz sporządzaniem na ich podstawie sprawozdań finansowych.
Omówione zostaną   m.in. doświadczenia związane ze  zmianami  w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu  działalności kulturalnej wprowadzonymi w latach  2016-2017 
    - sposobu rozliczania wyniku finansowego
    - przychodów niezamortyzowanej części aktywów trwałych
    - sposobu ewidencjonowania dotacji organizatora
    - zasad tworzenia funduszu rezerwowego
    - funkcjonowania centrów usług wspólnych
    - obowiązków w zakresie JPK
    - obowiązek sporządzania not podatkowych

Program szkolenia 

1.Wprowadzenie
    - czy wprowadzono  zmiany w zasadach (polityce) rachunkowości  odnośnie:

         a) zasad podziału i rozliczania wyniku finansowego
         b) określania zasad ustalania proporcji i  prewskaźnika VAT
         c) aktualizacji wzoru  stosowanych „dodatkowych informacji i objaśnień" - tu noty podatkowe
    - wprowadzenie pojęcia „teren strzeżony"
    - określenia „poziomu istotności"

2. Przygotowanie ksiąg do zamknięcia roku
    - aktualizacja zakładowej polityki rachunkowości, statutu i regulaminów organizacyjnych
    - czynności ewidencyjne prowadzone w ramach zamknięcia ksiąg rachunkowych
    - przekształcenie sald kont w pozycje bilansowe
    - procedura sporządzenia i zatwierdzania  sprawozdania finansowego
    - aktualizacja systemu  kontroli  zarządczej
    - porządkowanie „majątku"- w tym zbywanie zbędnych składników mienia

3. Zasady przygotowania przeprowadzenia i rozliczenia inwentaryzacji „rocznej" z uwzględnieniem specyfiki bibliotek i ośrodków kultury
    - odpowiedzialność za inwentaryzacje
    - uproszenia w formach i częstotliwości przeprowadzania  inwentaryzacji
    - zasady organizacji inwentaryzacji
    - opracowanie i wdrożenie instrukcji i zarządzeń inwentaryzacyjnych
    - powołanie komisji inwentaryzacyjnej, zespołów spisowych i kontrolera spisowego
    - rola i uprawnienia biegłego rewidenta
    - dokumentacja inwentaryzacji i jej archiwizacja  
    - terminy inwentaryzacji poszczególnych składników aktywów i pasywów

4.  Zasady sporządzania sprawozdania finansowego
    - wycena bilansowa aktywów i pasywów
    - zdarzenia po dniu bilansowym (zasada 12-tu faktur)
    - prezentacja uproszczeń o jakich mowa w art. 4 ust. 4 UoR (m.in.  rezygnacja z tworzenia rezerw,  ustalanie poziomu istotności)
    - korekty roczne VAT i odpisów na ZFŚS
    - wprowadzenie i dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego
    - bilans instytucji kultury
    - rachunek zysków i strat
    - zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
    - rachunek przepływów pieniężnych
    - zatwierdzanie  sprawozdania finansowego i forma jej przedkładania organizatorowi  i dla Szefa KAS

5. Prezentacja dotacji w księgach handlowych - przykłady ewidencji bilansowej

6. Sprawozdanie z działalności - ocena wykonania planu finansowego i rzeczowego instytucji kultury
    - plan finansowy wg wymogów prawa finansów publicznych

7. Umowy cywilno-prawne - obowiązki płatnika w świetle najnowszych orzeczeń organów podatkowych
    - koszty uzyskania przychodów - projekt interpretacji ogólnej umowy o dzieło i KUP 
    - propozycja „ozusowania" wszystkich umów cywilno-prawnych 

8. Obowiązki instytucji kultury w zakresie zatwierdzania sprawozdania finansowego oraz omówienie zasad sporządzania i składania deklaracji CIT-8  i CIT 8/0

9. Pytania i odpowiedzi


Szkolenie prowadzi: Edward Tomczyk - biegły rewident, wybitny ekspert z dziedziny rachunkowości i podatków ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki instytucji kultury, doświadczony i ceniony szkoleniowiec


Cena szkolenia: 560,00 zł netto (+23% VAT) od osoby, obejmuje:
- uczestnictwo w szkoleniu
- materiały szkoleniowe 
- imienne zaświadczenie potwierdzające ukończenie szkolenia
- konsultacje poszkoleniowe (do 14 dni po szkoleniu)
- rabat na kolejne szkolenia (40,00 zł od ceny netto, od osoby)

Dla stałych Uczestników naszych szkoleń 40 zł rabatu od ceny netto
Dla podmiotów finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% ze środków publicznych podatek VAT zwolniony


Zgłoszenia udziału prosimy przesyłać do trzech roboczych dni przed terminem szkolenia 
Potwierdzenie realizacji szkolenia przesyłamy do dwóch dni roboczych przed terminem szkolenia

Płatność za udział w szkoleniu następuje po szkoleniu na podstawie faktury VAT 
Należność za udział prosimy wpłacać na konto OE FORUM: Santander Bank Polska, nr rach.: 10109022680000000100213506


W przypadku pytań prosimy o kontakt

Anna Hoffmann   tel. 91 489 64 55
Dorota Biskupska   tel. 91 466 90 97
Małgorzata Pawelec    tel. 91 434 29 79

Formularz zgłoszenia online
Formularz zgłoszenia (PDF)Oświadczenie dot. podatku VAT (PDF)
Formularz zgłoszenia (Word)Oświadczenie dot. podatku VAT (Word)