Nasze strony www wykorzystują pliki cookies (tzw. ciasteczka). Mogą stosować je także firmy współpracujące z nami.
Korzystając z witryny wyrażasz zgodę na ich wykorzystanie i zapis zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Możesz zmienić ustawienia obsługi plików cookies w przeglądarce internetowej.
[ X ] akceptuję warunki - zamknij

EDUKACJA PRAKTYCZNA

SZKOLENIA  KONFERENCJE  WYDAWNICTWA
  PIG WUP Szczecin  

prawo budowlane

« powrót
Duża zmiana Prawa budowlanego w 2020 r.
Zapisz się na szkolenie

termin szkolenia: 16 lipca 2020 r.
czas trwania szkolenia: 9:30 -14:30
miejsce szkolenia: online


I. Zmiany przepisów regulujących proces inwestycyjny - ustawa z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy prawo budowlane.
II. Ustalenie terminów wydania warunków technicznych przyłączenia się do sieci wodociągowo - kanalizacyjnych, gazowych i energetycznych. Kary dla przedsiębiorstw za nie wydanie warunków technicznych przyłączenia w ustawowych terminach.
III. Projekt nowego rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego.
 

PROGRAM SZKOLENIA:

I. Omówienie ustawy z dnia 13 lutego 2020 r. zmieniającej Prawo budowlane.
    1. Zmiana definicji obszaru oddziaływania obiektu.
    2. Nowe regulacje w zakresie odstępstw od przepisów techniczno - budowlanych.
    3. Uproszczenie konstrukcji przepisów w zakresie określenia listy obiektów i robót budowlanych zwolnionych z obowiązku uzyskania pozwoleń na budowę ale wymagających lub nie wymagających zgłoszenia:
        a) wprowadzenie katalogu obiektów których budowa wymaga zgłoszenia (art. 29 ust. 1 pkt 1 - 26),
        b) wprowadzenie katalogu obiektów których budowa nie wymaga zgłoszenia (art. 29 ust. 2 pkt 1 - 28),
        c) wprowadzenie katalogu robót budowlanych wymagających zgłoszenia (art. 29 ust. 3 pkt 1 - 3),
        d) wprowadzenie katalogu robót budowlanych nie wymagających zgłoszenia (art. 29 ust. 4 pkt 1 - 4),
    4. Rozszerzenie zakresu zwolnień z obowiązku uzyskania pozwoleń na budowę min dla:
       a) naziemnych tarasów przydomowych,
       b) pomostów,
       c) oczyszczalni ścieków,
       d) szczelnych zbiorników na gnojówkę lub gnojowicę,
       e) bankomatów, wpłatomatów i automatów sprzedających lub przechowujących przesyłki.
    5. Zmiany w zakresie dokumentów załączanych do wniosku o pozwolenie na budowę. Likwidacja wzoru decyzji o pozwoleniu na budowę.
    6. Zmiany w zakresie zawartości projektu budowlanego. Instytucja projektu technicznego.
    7. Zmiany w zakresie zasad sprawdzania wniosku o pozwolenie na budowę.
    8. Liberalizacja definicji dotyczących istotnych odstąpień od zatwierdzonych projektów budowlanych i zasad dotyczących wprowadzania odstąpień.
    9. Wzmocnienie trwałości decyzji o pozwoleniu na budowę, poprzez wprowadzenie cezury czasowej 5 lat.
   10. Zmiany w zakresie regulacji dotyczących przenoszenia pozwoleń na budowę.
   11. Wydzielenie w Rozdziale 5 „Budowa i oddanie do użytku obiektów budowlanych" nowych rozdziałów:
        a) Rozdziału 5. Rozpoczęcie i prowadzenie robót budowlanych.
        b) Rozdziału 5a. Postępowanie w sprawie rozpoczęcia i prowadzenia robót budowlanych z naruszeniem ustawy.
        c) Rozdziału 5b. Zakończenie budowy.
   12. Zmiany zasad regulujących zawiadamiania organów o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych.
   13. Zmiany w zakresie zasad regulujących geodezyjne wyznaczanie w terenie oraz geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
   14. Zmiany zasad regulujących sposób prowadzenia dziennika budowy oraz obowiązków kierownika budowy wykonywanych przed rozpoczęciem budowy.
   15. Zmiany zasad dotyczących legalizacji samowoli budowlanych.
   16. Zmiany zasad dotyczących częściowych odbiorów obiektów budowlanych i zakresu obowiązkowej kontroli.
   17. Wprowadzenie instytucji „żółtej kartki" za nielegalne przystąpienie do użytkowania.
   18. Uregulowanie sprawy treści protokołu z kontroli okresowej.
   19. Zmiany w zakresie przepisów karnych.
   20. Wykreślenie art. 90 (samowola budowlana nie będzie przestępstwem ale wykroczeniem).
II. Zmiany w przepisach regulujących proces inwestycyjny.
    1.Zmiana ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odbiorze ścieków.
Przepisy określają terminy na wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowo - kanalizacyjnej, wprowadzają zakaz pobierania przez przedsiębiorstwa wodociągowo - kanalizacyjne opłaty za wydanie warunków przyłączenia do sieci, a także ich za ich aktualizację. Wprowadzone zostają kary pieniężne za nieterminowe wydanie warunków przyłączenia do sieci.
    2.Zmiana ustawy Prawo energetyczne.
Ustawa zobowiązuje każde przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się przesyłaniem lub dystrybucją paliw gazowych, energii oraz ciepła do wydawania warunków przyłączenia do sieci w określonych terminach.Wprowadzone zostają kary pieniężne za nieterminowe wydanie warunków przyłączenia do sieci.
    3.Zmiana ustawy o ochronie przeciwpożarowej.
Możliwość stosowania rozwiązań zamiennych w stosunku do wymagań ochrony przeciwpożarowej w przypadkach określonych w art. 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
    4.Projekt nowego rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresy i formy projektu budowlanego.

         a) Wymagania dotyczące formy i zakresu projektu budowlanego.
       b) Projekt zagospodarowania działki lub terenu.
       c) Projekt architektoniczno-budowlany.
       d) Projekt techniczny.


SZKOLENIE PROWADZI: Krzysztof Antczak - prawnik, ekspert z dziedziny prawa budowlanego ze szczególnym uwzględnieniem inwestycji drogowych, doświadczony szkoleniowiec, wieloletni pracownik organów administracji samorządowej i rządowej, pracował w nadzorze budowlanym (WINB), jako dyrektor departamentów odpowiedzialnych za sprawy budownictwa i planowania przestrzennego w Ministerstwie Infrastruktury oraz MTBiGM. W latach 2012-2014 pełnił funkcję sekretarza Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Budowlanego.


Cena zawiera:
- uczestnictwo w szkoleniu - 9:30 - 14:30, (dwie przerwy 10 minutowe i jedna 20 minutowa),
- materiały szkoleniowe,
- dyplom potwierdzający ukończenie szkolenia,

 Dla jednostek budżetowych finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% ze środków publicznych podatek VAT - zwolniony.


Zgłoszenia udziału prosimy przesyłać do czterech dni przed terminem szkolenia.

Płatność za udział w szkoleniu może nastąpić po szkoleniu, na podstawie faktury VAT.

Należność za udział prosimy wpłacać na konto OE FORUM:

Santander Bank Polska, nr rach.: 10 1090 2268 0000 0001 0021 3506.

Informację dotyczącą potwierdzenia realizacji szkolenia przesyłamy do trzech dni roboczych przed terminem szkolenia.

W przypadku pytań prosimy o kontakt:

Anna Hoffmann

 

tel. 91 489 64 55

Dorota Biskupska

 

tel. 91 466 90 97

Małgorzata Pawelec 

 

 

tel. 91 434 29 79


Formularz zgłoszenia online
Formularz zgłoszenia (PDF)Oświadczenie dot. podatku VAT (PDF)
Formularz zgłoszenia (Word)Oświadczenie dot. podatku VAT (Word)