Nasze strony www wykorzystują pliki cookies (tzw. ciasteczka). Mogą stosować je także firmy współpracujące z nami.
Korzystając z witryny wyrażasz zgodę na ich wykorzystanie i zapis zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Możesz zmienić ustawienia obsługi plików cookies w przeglądarce internetowej.
[ X ] akceptuję warunki - zamknij

EDUKACJA PRAKTYCZNA

SZKOLENIA  KONFERENCJE  WYDAWNICTWA
  PIG WUP Szczecin  

prawo budowlane

« powrót
Inwestycje drogowe 2020 - Stosowanie specustawy drogowej po zmianie Prawa budowlanego od 19 września 2020 r.
Zapisz się na szkolenie

termin szkolenia: 25 sierpnia 2020 r.
czas trwania szkolenia: 9:30 -14:30
miejsce szkolenia:  online


Program szkolenia:

1. Obowiązujący stan prawny specustawy drogowej
2. Przedmiot specustawy a ustawa Prawo budowlane - budowa, remont i przebudów
3. Podmioty uprawnione do uzyskania decyzji ZRiD
4. Zakres stosowania Specustawy
5. Pojęcie drogi na tle obowiązujących przepisów prawnych
6. Przygotowanie inwestycji drogowej
7. Realizacja inwestycji drogowej - decyzja ZRID
8. Zasady realizacji dróg na podstawie pozwolenia na budowę lub zgłoszenie
9. Przepisy przejściowe przy wejściu w życie nowelizacji Prawa budowlanego 

    1. Możliwość realizacji inwestycji w oparciu o dotychczasową wersję projektu budowlanego przez 12 miesięcy od wejścia w życie nowelizacji t.j. do 19 września 2021 r.
    2. Trzy typy spraw w przepisach przejściowych:
         a) Sprawy w których postępowanie zostało wszczęte przed wejściem w życie Nowelizacji i nie zostało do tego czasu zakończone
         b) Sprawy w których postępowanie zostanie wszczęte po dniu wejścia w życie Nowelizacji
         c) Sprawy w których postępowania zostały ostatecznie zakończone przed wejściem w życie Nowelizacji
    3. Zasady stosowania Nowelizacji do:
         a) Spraw zmiany pozwoleń na budowę (art. 36a)
         b) Spraw uzyskiwania pozwoleń na użytkowanie (art. 55)
         c) Przepisów regulujących procedury związane z rozpoczęciem i  prowadzeniem robót budowlanych (art. 41-47) 
    4. Stosowanie jako zasady do spraw wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie nowelizacji ustawy przepisów dotychczasowych 
    5. Przypadki stosowania do dotychczasowych inwestycji nowelizowanych przepisów 
10. Zakończenie inwestycji drogowej, zasady oddawania dróg do użytkowania
11. Odpowiedzi na najczęściej padające pytania, min:
   - Czy na podstawie specustawy drogowej można uzyskać ZRID wyłącznie na budowę drogi czy też na inne roboty budowlane (remont, przebudowa, rozbiórka)?
   - Czy starosta wydając decyzje ZRID może wyrazić zgodę na rozbudowę drogi wojewódzkiej lub krajowej? Jaki jest dopuszczalny zakres takiej zgody?
   - Co oznacza stwierdzenie, że wniosek o wydanie decyzji ZRID ma charakter związany?
   - Jaka jest data wszczęcia postępowania o wydanie decyzji ZRID i jakie obowiązują zasady przy wyliczaniu kar za przekroczenie 90 dniowego terminu na jej wydanie?
   - Zasady określania stron postępowania i zawiadamiania stron o jego wszczęciu i wydawaniu decyzji ZRID
   - Czy wniosek o wydanie decyzji ZRID powinien zawierać wszystkie opinie i uzgodnienia o których jest mowa w art.11d ust.1 pkt. 8?
   - Zasady obliczania terminu do wniesienia odwołania od decyzji ZRID
   - Zasady modyfikowania wniosku po wszczęciu postępowania o wydanie decyzji ZRID
   - Czy decyzja ZRID może zezwolić aby w projektowanych pasach drogowych umieszczać urządzenia infrastruktury technicznej niezwiązanej z drogą (wodociągi, sieci cieplne, sieci kanalizacyjne, gazociągi)?
   - Rodzaje i zakresy tytułów jakie, na podstawie decyzji ZRID, uzyskuje inwestor w zakresie prawa do dysponowania nieruchomościami na cele budowlane
   - Czy decyzja ZRID może udzielić zgody na budowę objazdów tymczasowych lub zgody na rozbiórkę obiektów znajdujących się poza projektowanym pasem drogowym?
   - Czy można wydać decyzję ZRID w oparciu o nieostateczną decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach lub na podstawie nieostatecznej decyzji o pozwoleniu wodnoprawnym, jeżeli posiadają one rygor natychmiastowej wykonalności?
   - Jakie są zakresy stosowania innych ustaw przy wydawaniu decyzji ZRID?     

   - Czy drogi gruntowe są obiektami budowlanymi?
   - Podstawowe przesłanki do nadania decyzji ZRID rygoru natychmiastowej wykonalności
   - Jaki jest dopuszczalny zakres zmian ostatecznej decyzji ZRID na podstawie art. 155 KPA albo art. 36a Prawa budowlanego?
   - W jakim zakresie można wygasić decyzję ZRID na podstawie art. 162 KPA?
   - Czy nieruchomości wywłaszczone decyzją ZRID podlegają zwrotowi jeżeli staną się zbędne na cel określony w tej decyzji?
   - Czy decyzja ZRID jest bezterminowa?
   - Jaki jest dopuszczalny i nie wymagający zmiany decyzji ZRID, zakres odstąpienia od zatwierdzonego projektu budowlanego, wobec brzmienia art. 32a specustawy drogowej?
   - Jaki jest faktyczny zakres trwałości ostatecznej decyzji ZRID na podstawie art. 31 specustawy drogowej? 
12. Pytania i odpowiedzi 


SZKOLENIE PROWADZI: Krzysztof Antczak - prawnik, ekspert z dziedziny prawa budowlanego ze szczególnym uwzględnieniem inwestycji drogowych, doświadczony szkoleniowiec, wieloletni pracownik organów administracji samorządowej i rządowej, pracował w nadzorze budowlanym (WINB), jako dyrektor departamentów odpowiedzialnych za sprawy budownictwa i planowania przestrzennego w Ministerstwie Infrastruktury oraz MTBiGM. W latach 2012-2014 pełnił funkcję sekretarza Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Budowlanego.


Cena zawiera:
- uczestnictwo w szkoleniu - około 6 godzin dydaktycznych
(w tym 2 przerwy 10 minutowe i jedna 20 minutowa)
- materiały szkoleniowe 
- dyplom potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu


VAT zwolniony  w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych przynajmniej w 70 % 

Zgłoszenia udziału prosimy przesyłać najpóźniej do trzech  dni przed terminem szkolenia. 

Płatność za udział w szkoleniu następuje po szkoleniu na podstawie faktury VAT. Należność za udział prosimy wpłacać na konto 
OE FORUM: Santander Bank Polska, nr rach.: 10109022680000000100213506


Informację dotyczącą potwierdzenia realizacji szkolenia przesyłamy do trzech dni roboczych przed terminem szkolenia. W przypadku pytań prosimy o kontakt:

Anna Hoffmann

 

tel. 91 489 64 55

Dorota Biskupska

 

tel. 91 466 90 97

Małgorzata Pawelec 

 

 

tel. 91 434 29 79


Formularz zgłoszenia online
Formularz zgłoszenia (PDF)Oświadczenie dot. podatku VAT (PDF)
Formularz zgłoszenia (Word)Oświadczenie dot. podatku VAT (Word)