Nasze strony www wykorzystują pliki cookies (tzw. ciasteczka). Mogą stosować je także firmy współpracujące z nami.
Korzystając z witryny wyrażasz zgodę na ich wykorzystanie i zapis zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Możesz zmienić ustawienia obsługi plików cookies w przeglądarce internetowej.
[ X ] akceptuję warunki - zamknij

EDUKACJA PRAKTYCZNA

SZKOLENIA  KONFERENCJE  WYDAWNICTWA
  PIG WUP Szczecin  

prawo budowlane

« powrót
Które przepisy Prawa budowlanego stosować po 19 września 2020 r. do budów realizowanych i budów nowo rozpoczynanych
Zapisz się na szkolenie

termin szkolenia: 9 grudnia 2020 r.
czas trwania szkolenia: 9:30 -14:30


   * Zmiany przepisów regulujących proces inwestycyjny - ustawa z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy prawo budowlane.

   * Omówienie przepisów przejściowych.

   * Projekt z dnia 3 czerwca 2020 r. nowego rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresy i formy projektu budowlanego.

Program szkolenia:
I. Omówienie ustawy z dnia 13 lutego 2020 r. zmieniającej Prawo budowlane.
1. Przepisy przejściowe wprowadzające nowelizację prawa budowlanego 
   a) typy spraw w przepisach przejściowych 
   b) sprawy zmiany pozwoleń na budowę (art. 36a) 
   c) sprawy przenoszenia pozwoleń na budowę (art. 40) 
   d) sprawy uzyskiwania pozwoleń na użytkowanie (art. 55 i 57)
   e) przepisy regulujące procedury związane z rozpoczęciem i  prowadzeniem robót budowlanych (art. 41-47) 
   f)  możliwe przypadki stwierdzenia nieważności decyzji o pozwoleniu na budowę po upływie 5 lat (art. 37b) 
   g)  przesłanki stosowania uproszczonego trybu legalizacji 20 letnich samowoli budowlanych 
2. Zmiana definicji obszaru oddziaływania obiektu 
3. Nowe regulacje w zakresie odstępstw od przepisów techniczno- budowlanych 
4. Uproszczenie konstrukcji przepisów w zakresie określenia listy obiektów i robót budowlanych zwolnionych z obowiązku uzyskania pozwoleń na budowę ale wymagających lub nie wymagających zgłoszenia
    a) wprowadzenie katalogu obiektów których budowa wymaga zgłoszenia (art. 29 ust. 1 pkt 1 - 26)
    b) wprowadzenie katalogu obiektów których budowa nie wymaga zgłoszenia (art. 29 ust. 2 pkt 1 - 28)
    c) wprowadzenie katalogu robót budowlanych wymagających zgłoszenia (art. 29 ust. 3 pkt 1 - 3)
    d) wprowadzenie katalogu robót budowlanych nie wymagających zgłoszenia (art. 29 ust. 4 pkt 1 - 4) 

5. Rozszerzenie zakresu zwolnień z obowiązku uzyskania pozwoleń na budowę min dla:
    a) naziemnych tarasów przydomowych
    b) pomostów
    c) oczyszczalni ścieków
    d) szczelnych zbiorników na gnojówkę lub gnojowicę
    e) bankomatów, wpłatomatów i automatów sprzedających lub przechowujących przesyłki 
6. Zmiany w zakresie dokumentów załączanych do wniosku o pozwolenie na budowę. Likwidacja wzoru decyzji o pozwoleniu na budowę
7. Zmiany w zakresie zawartości projektu budowlanego. Instytucja projektu technicznego
8. Zmiany w zakresie zasad sprawdzania wniosku o pozwolenie na budowę
9. Liberalizacja definicji dotyczących istotnych odstąpień od zatwierdzonych projektów budowlanych i zasad dotyczących wprowadzania odstąpień
10. Wzmocnienie trwałości decyzji o pozwoleniu na budowę, poprzez wprowadzenie cezury czasowej 5 lat
11. Zmiany w zakresie regulacji dotyczących przenoszenia pozwoleń na budowę
12. Wydzielenie w Rozdziale 5 „Budowa i oddanie do użytku obiektów budowlanych" nowych rozdziałów:
    a) Rozdziału 5. Rozpoczęcie i prowadzenie robót budowlanych
    b) Rozdziału 5a. Postępowanie w sprawie rozpoczęcia i prowadzenia robót budowlanych z naruszeniem ustawy
    c) Rozdziału 5b. Zakończenie budowy
13. Zmiany zasad regulujących zawiadamiania organów o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych
14. Zmiany w zakresie zasad regulujących geodezyjne wyznaczanie w terenie oraz geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej
15. Zmiany zasad regulujących sposób prowadzenia dziennika budowy oraz obowiązków kierownika budowy wykonywanych przed rozpoczęciem budowy.
16. Zmiany zasad dotyczących legalizacji samowoli budowlanych
17. Zmiany zasad dotyczących częściowych odbiorów obiektów budowlanych i zakresu obowiązkowej kontroli
18. Wprowadzenie instytucji „żółtej kartki" za nielegalne przystąpienie do użytkowania 
19. Uregulowanie sprawy treści protokołu z kontroli okresowej
20. Zmiany w zakresie przepisów karnych.
21. Wykreślenie art. 90 (samowola budowlana nie będzie przestępstwem ale wykroczeniem) 
II. Przepisy przejściowe 
1. Możliwość realizacji inwestycji w oparciu o dotychczasową wersję projektu budowlanegoprzez 12 miesięcy od wejścia w życie nowelizacji t.j. do 19 września 2021 r.
2. Trzy typy spraw w przepisach przejściowych:
    a) Sprawy w których postępowanie zostało wszczęte przed wejściem w życie Nowelizacji i nie zostało do tego czasu zakończone
    b) Sprawy w których postępowanie zostanie wszczęte po dniu wejścia w życie Nowelizacji
    c) Sprawy w których postępowania zostały ostatecznie zakończone przed wejściem w życie Nowelizacji
3. Zasady stosowania Nowelizacji do:
    a) Spraw zmiany pozwoleń na budowę (art. 36a)
    b) Spraw przenoszenia pozwoleń na budowę (art. 40)
    c) Spraw uzyskiwania pozwoleń na użytkowanie (art. 55)
    d) Przepisów regulujących procedury związane z rozpoczęciem i  prowadzeniem robót budowlanych (art. 41-47) 
    e) Braku możliwość stwierdzenia nieważności decyzji o pozwoleniu na budowę po upływie 5 lat (art. 37b) 
4. Stosowanie jako zasady do spraw wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie nowelizacji ustawy przepisów dotychczasowych
5. Przypadki stosowania do dotychczasowych inwestycji nowelizowanych przepisów
III. Zmiany w przepisach regulujących proces inwestycyjny
1. Zmiana ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odbiorze ścieków
Przepisy określają terminy na wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowo - kanalizacyjnej, wprowadzają zakaz pobierania przez przedsiębiorstwa wodociągowo - kanalizacyjne opłaty za wydanie warunków przyłączenia do sieci, a także ich za ich aktualizację. Wprowadzone zostają kary pieniężne za nieterminowe wydanie warunków przyłączenia do sieci
2. Zmiana ustawy Prawo energetyczne 
Ustawa zobowiązuje każde przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się przesyłaniem lub dystrybucją paliw gazowych, energii oraz ciepła do wydawania warunków przyłączenia do sieci w określonych terminach.Wprowadzone zostają kary pieniężne za nieterminowe wydanie warunków przyłączenia do sieci
3. Zmiana ustawy o ochronie przeciwpożarowej
Możliwość stosowania rozwiązań zamiennych w stosunku do wymagań ochrony przeciwpożarowej w przypadkach określonych w art. 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
IV. Projekt nowego rozporządzenia z dnia 3 czerwca 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego 
    1. Wymagania dotyczące formy i zakresu projektu budowlanego
    2. Projekt zagospodarowania działki lub terenu
    3. Projekt architektoniczno-budowlany
    4. Projekt techniczny


SZKOLENIE PROWADZI: Krzysztof Antczak - prawnik, ekspert z dziedziny prawa budowlanego ze szczególnym uwzględnieniem inwestycji drogowych, doświadczony szkoleniowiec, wieloletni pracownik organów administracji samorządowej i rządowej, pracował w nadzorze budowlanym (WINB), jako dyrektor departamentów odpowiedzialnych za sprawy budownictwa i planowania przestrzennego w Ministerstwie Infrastruktury oraz MTBiGM. W latach 2012-2014 pełnił funkcję sekretarza Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Budowlanego.

Cena szkolenia zawiera:
- uczestnictwo w szkoleniu - około 6 godzin dydaktycznych (w tym 2 przerwy 10 minutowe i jedna 20 minutowa)

- materiały szkoleniowe   
- dyplom potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu 

Dla stałych Uczestników naszych szkoleń 40 zł rabatu od ceny netto.  
Dla jednostek budżetowych finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% ze środków publicznych podatek VAT zwolniony.
Zgłoszenia udziału prosimy przesyłać do czterech dni przed terminem szkolenia.
Płatność za udział w szkoleniu może nastąpić po szkoleniu, na podstawie faktury VAT.
Należność za udział prosimy wpłacać na konto OE FORUM:
Santander Bank Polska, nr rach.: 10 1090 2268 0000 0001 0021 3506.
Informację dotyczącą potwierdzenia realizacji szkolenia przesyłamy do trzech dni roboczych przed terminem szkolenia.
W przypadku pytań prosimy o kontakt:

Anna Hoffmann

 

tel. 91 489 64 55

Dorota Biskupska

 

tel. 91 466 90 97

Małgorzata Pawelec 

 

tel. 91 434 29 79

Formularz zgłoszenia online
Formularz zgłoszenia (PDF)Oświadczenie dot. podatku VAT (PDF)
Formularz zgłoszenia (Word)Oświadczenie dot. podatku VAT (Word)