Nasze strony www wykorzystują pliki cookies (tzw. ciasteczka). Mogą stosować je także firmy współpracujące z nami.
Korzystając z witryny wyrażasz zgodę na ich wykorzystanie i zapis zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Możesz zmienić ustawienia obsługi plików cookies w przeglądarce internetowej.
[ X ] akceptuję warunki - zamknij

EDUKACJA PRAKTYCZNA

SZKOLENIA  KONFERENCJE  WYDAWNICTWA
  PIG WUP Szczecin  

prawo budowlane

« powrót
Cyfryzacja procesu budowlanego składanie wniosków i dokonywanie zgłoszeń w procesie budowlanym w postaci elektronicznej, wprowadzone ustawą z dnia 10.12.2020 r. (Dz. U. 2021 poz.11)
Zapisz się na szkolenie

termin szkolenia: 26 lutego 2021 r.
czas trwania szkolenia: 9.30-14.30 (w tym dwie przerwy 10 minutowe i jedna 20 minutowa)


Program szkolenia

I.  Składanie wniosków i dokonywanie zgłoszeń w procesie budowlanym w postaci elektronicznej  wprowadzone ustawą z dnia 10.12.2020 r. o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój   mieszkalnictwa


  1. Zasady składania wniosków w formie elektronicznej
  2. Daty wejścia w życie przepisów wprowadzonych ustawą z dnia 10.12.2020 r.
     a) Zmiany w ustawie Prawo budowlane wejdą w życie po 30 dniach od publikacji w Dzienniku Ustaw. Drogą elektroniczną będzie można

 • zgłosić roboty budowlane (niewymagające dołączenia projektów)
 • zgłosić rozbiórkę
 • złożyć wniosek o wydanie decyzji wyłączającej stosowanie niektórych obowiązków w stosunku do kierownika budowy
 • złożyć wniosek o przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę, pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych oraz praw i obowiązków wynikających ze zgłoszenia, wobec którego organ nie wniósł sprzeciwu
 • zawiadomić o terminie rozpoczęcia robót budowlanych
 • złożyć wniosek o wydanie decyzji o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości
 • zgłosić zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części
     b) Zmiany w ustawie Prawo budowlane wejdą w życie od 1.07.2021 r. Drogą elektroniczną będzie można:
 • złożyć wniosek o odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych
 • złożyć wniosek o pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem zagospodarowania działki lub terenu oraz projektem architektoniczno-budowlanym w postaci elektronicznej
 • złożyć wniosek o wydanie odrębnej decyzji o zatwierdzeniu projektu zagospodarowania działki lub terenu lub projektu architektoniczno-budowlanego
 • złożyć wniosek o zmianę pozwolenia na budowę
 • złożyć wniosek o wydanie pozwolenia na budowę tymczasowego obiektu budowlanego
 • zawiadomić o zakończeniu budowy
 • złożyć wniosek o pozwolenie na użytkowanie

  3.  Uporządkowanie i doprecyzowanie przepisów znowelizowanych ustawą z dnia 13.01.2020 o zmianie ustawy Prawo budowlane
  4.  Projekty rozporządzeń wykonawczych dotyczących wzorów wniosków składanych w formie elektronicznej
     a) Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie określenia wzoru formularza wniosku o wydanie odrębnej decyzji o zatwierdzeniu projektu zagospodarowania działki lub terenu lub projektu architektoniczno-budowlanego https://legislacja.gov.pl/projekt/12341621
     b) Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie określenia wzoru formularza wniosku o zmianę pozwolenia na budowę https://legislacja.gov.pl/projekt/12341620
     c) Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie określenia wzoru formularza wniosku o wydanie pozwolenia na budowę tymczasowego obiektu budowlanego https://legislacja.gov.pl/projekt/12341619
     d) Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie określenia wzoru formularza zawiadomienia o zakończeniu budowy oraz wniosku o pozwolenie na użytkowanie https://legislacja.gov.pl/projekt/12341618  
     e) Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie określenia wzoru formularza zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części https://legislacja.gov.pl/projekt/12341617
     f) Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie określenia wzoru formularza wniosku o wszczęcie uproszczonego postępowania legalizacyjnego https://legislacja.gov.pl/projekt/12341616
     g) Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie określenia wzoru formularza wniosku o wydanie decyzji o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości https://legislacja.gov.pl/projekt/12341615
     h) Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie określenia wzoru formularza wniosku o wydanie decyzji o wyłączeniu stosowania przepisów art. 45a ust. 1 ustawy - Prawo budowlane https://legislacja.gov.pl/projekt/12341614 
     i) Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie określenia wzoru formularza zawiadomienia o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych https://legislacja.gov.pl/projekt/12341613 
     j) Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie wzorów formularzy wniosków o przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę, decyzji o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych, oraz praw i obowiązków wynikających ze zgłoszenia, wobec którego organ nie wniósł sprzeciwu https://legislacja.gov.pl/projekt/12341612 
     k) Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie określenia wzoru formularza zgłoszenia rozbiórki https://legislacja.gov.pl/projekt/12341611 
     l) Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie określenia wzoru formularza wniosku o pozwolenie na rozbiórkę https://legislacja.gov.pl/projekt/12341610 
     m) Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie określenia wzoru formularza zgłoszenia budowy lub wykonywania innych robót budowlanych https://legislacja.gov.pl/projekt/12341609 
     n) Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie określenia wzoru formularza wniosku o pozwolenie na budowę https://legislacja.gov.pl/projekt/12341606 

II. Omówienie ustawy która weszła w życie dnia 19.09.2020 r. zmieniającej Prawo budowlane

  1. Przepisy przejściowe wprowadzające nowelizację prawa budowlanego
        a) typy spraw w przepisach przejściowych
        b) sprawy zmiany pozwoleń na budowę (art. 36a)
        c) sprawy przenoszenia pozwoleń na budowę (art. 40)
        d) sprawy uzyskiwania pozwoleń na użytkowanie (art. 55 i 57)
        e) przepisy regulujące procedury związane z rozpoczęciem i prowadzeniem robót budowlanych (art. 41-47)
        f) możliwe przypadki stwierdzenia nieważności decyzji o pozwoleniu na budowę po upływie 5 lat (art. 37b)
       g) przesłanki stosowania uproszczonego trybu legalizacji 20 letnich samowoli budowlanych
   2. Zmiana definicji obszaru oddziaływania obiektu
   3. Nowe regulacje w zakresie odstępstw od przepisów techniczno-budowlanych
   4. Uproszczenie konstrukcji przepisów w zakresie określenia listy obiektów i robót budowlanych zwolnionych z obowiązku uzyskania pozwoleń na budowę ale wymagających lub nie wymagających zgłoszenia
       a) wprowadzenie katalogu obiektów których budowa wymaga zgłoszenia (art. 29 ust. 1 pkt 1 - 26)
       b) wprowadzenie katalogu obiektów których budowa nie wymaga zgłoszenia
(art. 29 ust. 2 pkt 1 - 28) 
       c) wprowadzenie katalogu robót budowlanych wymagających zgłoszenia (art. 29 ust. 3 pkt 1 - 3) 
       d) wprowadzenie katalogu robót budowlanych nie wymagających zgłoszenia (art. 29 ust. 4 pkt 1 - 4) 
  5. Rozszerzenie zakresu zwolnień z obowiązku uzyskania pozwoleń na budowę m.in. dla:
       a) naziemnych tarasów przydomowych
       b) pomostów
       c) oczyszczalni ścieków
       d) szczelnych zbiorników na gnojówkę lub gnojowicę
       e) bankomatów, wpłatomatów i automatów sprzedających lub przechowujących przesyłki 

  6. Zmiany w zakresie dokumentów załączanych do wniosku o pozwolenie na budowę 
          Likwidacja wzoru decyzji o pozwoleniu na budowę
  7. Zmiany w zakresie zawartości projektu budowlanego. Instytucja projektu technicznego
  8. Zmiany w zakresie zasad sprawdzania wniosku o pozwolenie na budowę
  9. Liberalizacja definicji dotyczących istotnych odstąpień od zatwierdzonych projektów budowlanych i zasad dotyczących wprowadzania odstąpień
  10. Wzmocnienie trwałości decyzji o pozwoleniu na budowę, poprzez wprowadzenie cezury czasowej 5 lat
  11. Zmiany w zakresie regulacji dotyczących przenoszenia pozwoleń na budowę 
  12. Wydzielenie w Rozdziale 5 „Budowa i oddanie do użytku obiektów budowlanych" nowych  rozdziałów
       a) Rozdziału 5. Rozpoczęcie i prowadzenie robót budowlanych
       b) Rozdziału 5a. Postępowanie w sprawie rozpoczęcia i prowadzenia robót budowlanych
z naruszeniem ustawy
       c) Rozdziału 5b. Zakończenie budowy 

  13. Zmiany zasad regulujących zawiadamiania organów o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych 
  14. Zmiany w zakresie zasad regulujących geodezyjne wyznaczanie w terenie oraz geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej 
  15. Zmiany zasad regulujących sposób prowadzenia dziennika budowy oraz obowiązków kierownika budowy wykonywanych przed rozpoczęciem budowy 
  16. Zmiany zasad dotyczących legalizacji samowoli budowlanych
  17. Zmiany zasad dotyczących częściowych odbiorów obiektów budowlanych i zakresu obowiązkowej kontroli 
  18. Wprowadzenie instytucji „żółtej kartki" za nielegalne przystąpienie do użytkowania 
  19. Uregulowanie sprawy treści protokołu z kontroli okresowej.
  20. Zmiany w zakresie przepisów karnych
  21. Wykreślenie art. 90 (samowola budowlana nie będzie przestępstwem ale wykroczeniem) 

III. Przepisy przejściowe 

   1. Możliwość realizacji inwestycji w oparciu o dotychczasową wersję projektu budowlanego przez 12 miesięcy od wejścia w życie nowelizacji tj. do 19.09.2021 r.
   2. Trzy typy spraw w przepisach przejściowych
       a) Sprawy w których postępowanie zostało wszczęte przed wejściem w życie Nowelizacji i nie zostało do tego czasu zakończone
       b) Sprawy w których postępowanie zostanie wszczęte po dniu wejścia w życie Nowelizacji
       c) Sprawy w których postępowania zostały ostatecznie zakończone przed wejściem w życie Nowelizacji
   3. Zasady stosowania Nowelizacji do:
       a) Spraw zmiany pozwoleń na budowę (art. 36a)
       b) Spraw przenoszenia pozwoleń na budowę (art. 40)
       c) Spraw uzyskiwania pozwoleń na użytkowanie (art. 55)
       d) Przepisów regulujących procedury związane z rozpoczęciem i prowadzeniem robót budowlanych (art. 41-47)
       e) Braku możliwości stwierdzenia nieważności decyzji o pozwoleniu na budowę po upływie 5 lat (art. 37b)
   4. Stosowanie jako zasady do spraw wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie nowelizacji ustawy przepisów dotychczasowych
   5. Przypadki stosowania do dotychczasowych inwestycji nowelizowanych przepisów

IV. Rozporządzenie z dnia 19.09.2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego

   1.Wymagania dotyczące formy i zakresu projektu budowlanego
   2. Projekt zagospodarowania działki lub terenu
   3. Projekt architektoniczno-budowlany
   4. Projekt techniczny

V. Projekty nowych 14 rozporządzeń wykonawczych dotyczących wzorów wniosków składanych w formie elektronicznej

VI. Pytania i odpowiedzi


 

Szkolenie prowadzi Krzysztof Antczak - prawnik, ekspert z dziedziny prawa budowlanego ze szczególnym uwzględnieniem inwestycji drogowych, doświadczony szkoleniowiec, wieloletni pracownik organów administracji samorządowej i rządowej, pracował w nadzorze budowlanym (WINB), jako dyrektor departamentów odpowiedzialnych za sprawy budownictwa i planowania przestrzennego w Ministerstwie Infrastruktury oraz MTBiGM. W latach 2012-2014 pełnił funkcję sekretarza Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Budowlanego

Cena szkolenia: 560,00 zł netto (+23% VAT) od osoby, obejmuje:
- uczestnictwo w szkoleniu
- materiały szkoleniowe 
- imienne zaświadczenie potwierdzające ukończenie szkolenia

Dla stałych Uczestników naszych szkoleń 40 zł rabatu od ceny netto
Dla podmiotów finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% ze środków publicznych podatek VAT zwolniony


Zgłoszenia udziału prosimy przesyłać do trzech roboczych dni przed terminem szkolenia 
Potwierdzenie realizacji szkolenia przesyłamy do dwóch dni roboczych przed terminem szkolenia

Płatność za udział w szkoleniu następuje po szkoleniu na podstawie faktury VAT 
Należność za udział prosimy wpłacać na konto OE FORUM: Santander Bank Polska, nr rach.: 10109022680000000100213506
W przypadku pytań prosimy o kontakt

Anna Hoffmann

 

tel. 91 489 64 55

Dorota Biskupska

 

tel. 91 466 90 97

Małgorzata Pawelec

 

tel. 91 434 29 79

Formularz zgłoszenia online
Formularz zgłoszenia (PDF)Oświadczenie dot. podatku VAT (PDF)
Formularz zgłoszenia (Word)Oświadczenie dot. podatku VAT (Word)