Nasze strony www wykorzystują pliki cookies (tzw. ciasteczka). Mogą stosować je także firmy współpracujące z nami.
Korzystając z witryny wyrażasz zgodę na ich wykorzystanie i zapis zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Możesz zmienić ustawienia obsługi plików cookies w przeglądarce internetowej.
[ X ] akceptuję warunki - zamknij

EDUKACJA PRAKTYCZNA

SZKOLENIA  KONFERENCJE  WYDAWNICTWA
  PIG WUP Szczecin  

prawo budowlane

« powrót
Zmiany prawa budowlanego wprowadzone w 2022 roku oraz przygotowywane projekty zmian - Rzeczoznawcy budowlani
Zapisz się na szkolenie

termin szkolenia: 5 pażdziernika 2022 r.
czas trwania szkolenia: 9.30-14.30 (w tym dwie przerwy 10 minutowe i jedna 20 minutowa)


Cyfryzacja procesu budowlanego wprowadzona ustawą z dnia 10.12.2020 r. (Dz.U.2021 poz. 11)
• Ustawa z dnia 17.09.2021 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
• Zmiany wprowadzane do Prawa budowlanego zmianami ustawy z dnia 30.03.2021 r. o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środ. oraz o ocenach oddziaływania na środow. oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2021 poz. 784)

• Przepisy Prawa budowlanego stosowane po 19.09.2021 r. do nowo rozpoczynanych budów. Projekty budowlane nowej „generacji"

• Ustawa o elektronicznym dzienniku budowy, elektronicznej książce obiektu budowlanego, portalu e-Budownictwo oraz centralnym rejestrze uprawnionych (Dz.U.2022 poz.1557)

• Projekt zmiany ustawy Prawo budowlane - przywrócenie rzeczoznawców budowlanych

Program szkolenia

I. Składanie wniosków i dokonywanie zgłoszeń w procesie budowlanym w postaci elektronicznej wprowadzone ustawą z dnia 10.12.2020 r. o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa (Dz.U.2021.11)
     1. Zasady składania wniosków w formie elektronicznej
     2. Cyfrowy projekt budowlany
     3. Nowe rozporządzenia określające wzory wniosków składanych w formie elektronicznej
     4. Przepisy ustawy z dnia 10.12.2020 r. które weszły w życie w dniu 1.07.2021 r.
     5. Najczęściej zadawane pytania w zakresie cyfryzacji procesu budowlanego - odpowiedzi GUNB

II. Zmiana rozporządzenia z dnia 19.09.2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego w zakresie dostosowania go do sporządzania projektu budowlanego w wersji cyfrowej (zmiana z dnia 25.06.2021 r. - Dz.U.2021.1169)

III. Ustawa z dnia 17.09.2021 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
    1. Zwolnienie z obowiązku uzyskiwania pozwoleń na budowę wolno stojących, nie więcej niż dwukondygnacyjnych budynków mieszkalnych jednorodzinnych o powierzchni zabudowy do 70 m²
    2. Różnice w zasadach zwolnienia z obowiązku uzyskiwania pozwoleń na budowę wolno stojących parterowych budynków rekreacji indywidualnej o powierzchni zabudowy do 35 m² i 70 m² powierzchni zabudowy
    3. Specjalne zasady budowy i oddawania do użytkowania wolno stojących budynków mieszkalnych jednorodzinnych o powierzchni zabudowy do 70

IV. Omówienie ustawy, która weszła w życie dnia 19.09.2020 r. zmieniającej Prawo budowlane
     1. Zmiana definicji obszaru oddziaływania obiektu
     2. Nowe regulacje w zakresie odstępstw od przepisów techniczno-budowlanych 
     3. Uproszczenie konstrukcji przepisów w zakresie określenia listy obiektów i robót budowlanych zwolnionych z obowiązku uzyskania pozwoleń na budowę, ale wymagających lub nie wymagających zgłoszenia
     4. Rozszerzenie zakresu zwolnień z obowiązku uzyskania pozwoleń na budowę m.in. dla:
          - naziemnych tarasów przydomowych
          - pomostów
          - oczyszczalni ścieków
          - szczelnych zbiorników na gnojówkę lub gnojowicę
          - bankomatów, wpłatomatów i automatów sprzedających lub przechowujących przesyłki 
      5. Zmiany w zakresie dokumentów załączanych do wniosku o pozwolenie na budowę. Likwidacja wzoru decyzji o pozwoleniu na budowę
      6. Zmiany w zakresie zawartości projektu budowlanego. Instytucja projektu technicznego
      7. Zmiany w zakresie zasad sprawdzania wniosku o pozwolenie na budowę
      8. Liberalizacja definicji dotyczących istotnych odstąpień od zatwierdzonych projektów budowlanych i zasad dotyczących wprowadzania odstąpień
      9. Wzmocnienie trwałości decyzji o pozwoleniu na budowę, poprzez wprowadzenie cezury czasowej 5 lat 
     10. Zmiany w zakresie regulacji dotyczących przenoszenia pozwoleń na budowę 
     11. Wydzielenie w Rozdziale 5 „Budowa i oddanie do użytku obiektów budowlanych" nowych rozdziałów
          - Rozdziału 5. Rozpoczęcie i prowadzenie robót budowlanych
          - Rozdziału 5a. Postępowanie w sprawie rozpoczęcia i prowadzenia robót budowlanych z naruszeniem ustawy
          - Rozdziału 5b. Zakończenie budowy
     12. Zmiany zasad regulujących zawiadamiania organów o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych
     13. Zmiany w zakresie zasad regulujących geodezyjne wyznaczanie w terenie oraz geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej
     14. Zmiany zasad regulujących sposób prowadzenia dziennika budowy oraz obowiązków kierownika budowy wykonywanych przed rozpoczęciem budowy
     15. Zmiany zasad dotyczących legalizacji samowoli budowlanych
     16. Zmiany zasad dotyczących częściowych odbiorów obiektów budowlanych i zakresu obowiązkowej kontroli
     17. Wprowadzenie instytucji „żółtej kartki" za nielegalne przystąpienie do użytkowania
     18. Uregulowanie sprawy treści protokołu z kontroli okresowej
     19. Zmiany w zakresie przepisów karnych
     20. Wykreślenie art. 90 (samowola budowlana nie będzie przestępstwem, ale wykroczeniem)

V. Zmiany wprowadzane ustawą z dnia 25.02.2021 r. o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw
      1. Nowe załączniki mapowe do wniosku o wydanie decyzji
      2. Definicja obszaru prognozowanego oddziaływania
      3. Obowiązek umieszczenia w BIP informacji o wydaniu decyzji
      4. Nowe kompetencje organizacji ekologicznych
      5. Wprowadzenie możliwości zaskarżania decyzji w zakresie w jakim pozwolenie na budowę jest niezgodne z decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach lub nie uwzględnia jej postanowień
      6. Wprowadzenie obowiązku wstrzymania wykonania decyzji jeżeli zostanie podniesiony zarzut wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków

VI. Ustawa o elektronicznym dzienniku budowy, elektronicznej książce obiektu budowlanego, portalu e-Budownictwo oraz centralnym rejestrze uprawnionych (Dz.U.2022 poz.1557)
      1. Umożliwienie prowadzenia dziennika budowy w postaci elektronicznej
      2. Umożliwienie prowadzenia książki obiektu budowlanego w postaci elektronicznej
      3. Uregulowanie w Prawie budowlanym portalu e-Budownictwo
      4. Zapewnienie prowadzenia centralnych rejestrów osób posiadających uprawnienia budowlane i ukaranych z tytułu odpowiedzialności zawodowej poprzez odpowiedni system teleinformatyczny

VII. Projekt zmiany ustawy Prawo budowlane - przywrócenie rzeczoznawców budowlanych

VII. Pytania i odpowiedzi


Szkolenie prowadzi  Krzysztof Antczak - prawnik, ekspert z dziedziny prawa budowlanego ze szczególnym uwzględnieniem inwestycji drogowych, doświadczony szkoleniowiec, wieloletni pracownik organów administracji samorządowej i rządowej, pracował w nadzorze budowlanym (WINB), jako dyrektor departamentów odpowiedzialnych za sprawy budownictwa i planowania przestrzennego w Ministerstwie Infrastruktury oraz MTBiGM. W latach 2012-2014 pełnił funkcję sekretarza Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Budowlanego


Cena szkolenia: 580,00 zł netto (+23% VAT) od osoby, obejmuje:
- uczestnictwo w szkoleniu
- materiały szkoleniowe 
- imienne zaświadczenie potwierdzające ukończenie szkolenia
- konsultacje poszkoleniowe (do 14 dni po szkoleniu)
- rabat na kolejne szkolenia (40,00 zł od ceny netto, od osoby)

Dla stałych Uczestników naszych szkoleń 40 zł rabatu od ceny netto
Dla podmiotów finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% ze środków publicznych podatek VAT zwolniony


Zgłoszenia udziału prosimy przesyłać do trzech roboczych dni przed terminem szkolenia 
Potwierdzenie realizacji szkolenia przesyłamy do dwóch dni roboczych przed terminem szkolenia

Płatność za udział w szkoleniu następuje po szkoleniu na podstawie faktury VAT 
Należność za udział prosimy wpłacać na konto OE FORUM: Santander Bank Polska, nr rach.: 10109022680000000100213506

W przypadku pytań prosimy o kontakt

Anna Hoffmann   tel. 91 489 64 55
Dorota Biskupska   tel. 91 466 90 97
Małgorzata Pawelec    tel. 91 434 29 79

Formularz zgłoszenia online
Formularz zgłoszenia (PDF)Oświadczenie dot. podatku VAT (PDF)
Formularz zgłoszenia (Word)Oświadczenie dot. podatku VAT (Word)