Nasze strony www wykorzystują pliki cookies (tzw. ciasteczka). Mogą stosować je także firmy współpracujące z nami.
Korzystając z witryny wyrażasz zgodę na ich wykorzystanie i zapis zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Możesz zmienić ustawienia obsługi plików cookies w przeglądarce internetowej.
[ X ] akceptuję warunki - zamknij

EDUKACJA PRAKTYCZNA

SZKOLENIA  KONFERENCJE  WYDAWNICTWA
  PIG WUP Szczecin  

prawo autorskie i prawa pokrewne

« powrót
Umowy licencyjne - praktyczne zasady konstruowania, zawierania i interpretacji w dobie nowych technologii, w tym AI
Zapisz się na szkolenie

termin szkolenia: 10 maja 2024 r.
czas trwania szkolenia: godz. 9.30 - 15.00 (w tym dwie przerwy 10 minutowe i jedna 20 minutowa)


Program szkolenia:

I. Istota i ogólna charakterystyka umów licencyjnych 
   1. Umowa licencyjna a umowa przenosząca autorskie prawa majątkowe do utworu
   2. Umowa licencyjna a licencja ustawowa i umowa regulująca warunki finansowe odpłatnego dozwolonego użytku utworów
   3. Umowy licencyjne a nieprawnoautorskie umowy dotyczące utworów
   4. Zezwolenia na korzystanie z utworu na podstawie jednostronnego oświadczenia uprawnionego do utworu
   5. Ogólne uwagi na temat rodzajów umów licencyjnych - negocjowanych i adhezyjnych (nienegocjowalnych), w tym licencji typu open source, creative commons, licencji stockowych
   6. Licencje a warunki korzystania z narzędzi generatywnej sztucznej inteligencji na przykładzie warunków usług OpenAI, w tym korzystania z ChatGPT i DALLE-E

II. Zasady konstruowania i zawierania umów licencyjnych

   1. Przedmiot licencji
       a) Utwór i jego elementy podlegające ochronie prawnoautorskiej a elementy pozostające poza granicami monopolu autorskiego
       b) Status wytworów systemów generatywnej sztucznej inteligencji na gruncie prawa autorskiego - czy mogą stanowić przedmiot licencji 
       c) Utwór a przedmioty praw pokrewnych, w tym artystyczne wykonania utworów, wideogramy, fonogramy
       d) Utwór a wkłady twórcze w utworze współautorskim
       e) Opracowanie utworu

   2. Strony umowy licencyjnej 
       a) Licencjodawca
       b) Identyfikacja podmiotu uprawnionego do utworu w zakresie autorskich praw majątkowych - twórca i współtwórcy utworu, spadkobierca, nabywca autorskich praw majątkowych na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej, podmiot uprawniony w zakresie licencjonowania opracowań utworu
       c) Skutki prawne przeniesienia przez licencjodawcę autorskich praw majątkowych dla uprawnień i zobowiązań wynikających z umowy licencyjnej
       d) Skutki prawne śmierci licencjodawcy dla obowiązywania licencji
       e) Podmiot autorskich praw majątkowych do utworu a podmiot uprawniony w zakresie autorskich praw osobistych 
       f) Kompetencje organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi w zakresie licencjonowania utworów
       g) Ryzyka prawne związane z niewłaściwą identyfikacją podmiotu uprawnionego do utworu
       h) Licencjobiorca a podmioty realizujące na jego rzecz czynności w zakresie zwielokrotniania lub rozpowszechniania utworów na polach eksploatacji objętych licencją
       i) Licencjobiorca a sublicencjobiorca
       j) Oświadczenia prawnoautorskie licencjodawcy i klauzule zabezpieczające interesy licencjobiorcy przed konsekwencjami wad prawnych licencjonowanego utworu
       k) Problem wad prawnych przedmiotu licencji stanowiącego wytwór generatywnej sztucznej inteligencji

   3. Uprawnienia licencyjne
       a) Pola eksploatacji, zakres licencji, cele eksploatacji, ograniczenia uprawnień licencyjnych w zakresie pól eksploatacji objętych licencją
       b) Problem kwalifikacji jako odrębnego pola/pól eksploatacji korzystania z utworów w obszarze związanym z systemami sztucznej inteligencji
       c) Zezwolenie na korzystanie z opracowania utworu oraz upoważnienie do eksploatacji utworu ze zmianami niemającymi twórczego charakteru
       d) Licencje wyłączne i niewyłączne
       e) Upoważnienia umowne w zakresie autorskich praw osobistych
       f) Licencja a upoważnienia w zakresie innych dóbr osobistych niż autorskie prawa osobiste, w tym dotyczące wizerunku, głosu
       g) Prawo do udzielania dalszych licencji (sublicencji) a prawo cesji licencji

   4. Forma umów licencyjnych i konsekwencje prawne jej niedochowania

   5. Czasowe aspekty obowiązywania licencji
       a) Licencje na czas określony i licencje na czas nieoznaczony
       b) Wypowiedzenie licencji i skutki wypowiedzenia
       c) Kwestia możliwości umownego ograniczenia prawa do wypowiedzenia licencji
       d) Skutki prawne ustania obowiązywania licencji dla sublicencji

   6. Terytorialne aspekty obowiązywania licencji

   7. Rodzaje wynagrodzenia licencyjnego
      a) Zasady dotyczące wynagrodzenia licencyjnego, w tym ustalania jego wysokości obowiązujące na gruncie prawa autorskiego
      b) Rodzaje wynagrodzenia licencyjnego
      c) Licencje nieodpłatne
      d) Obowiązek przejrzystości w zakresie dotyczącym wynagrodzenia licencyjnego na gruncie dyrektywy w sprawie prawa autorskiego i praw pokrewnych na jednolitym rynku cyfrowym

   8. Domniemania i ograniczenia swobody umów na gruncie prawa autorskiego mające znaczenie dla umów licencyjnych

III. Charakterystyka licencji nienegocjowalnych (adhezyjnych), w tym creative commons, open source, licencji stockowych, z uwzględnieniem aspektów praktycznych
    1. Zasady udzielenia licencji adhezyjnych i ogólne warunki ustania ich obowiązywania
    2. Przedmiot i warunki licencji adhezyjnych
    3. Najistotniejsze ryzyka prawne po stronie licencjobiorców związane z licencjami adhezyjnymi


IV. Pytania i odpowiedzi

Szkolenie prowadzi Agnieszka Malczewska-Poteralska - adwokat w Kancelarii Prawnej Bukowski i Wspólnicy sp.k. w Krakowie. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz studium Instytutu Prawa Własności Intelektualnej w Krakowie z zakresu prawa autorskiego, prasowego i wydawniczego.
W praktyce zawodowej specjalizuje się w dziedzinie prawa własności intelektualnej, w tym prawa autorskiego, własności przemysłowej, prawa reklamy, ochrony dóbr osobistych oraz prawa konkurencji, w szczególności w tematyce dotyczącej umów autorskich oraz cywilnoprawnych i karnych aspektów naruszeń praw autorskich.

Cena szkolenia: 700,00 zł netto (+23% VAT) od osoby, obejmuje:
- uczestnictwo w szkoleniu
- materiały szkoleniowe 
w wersji elektronicznej
- imienne zaświadczenie potwierdzające ukończenie szkolenia
- konsultacje poszkoleniowe (do 14 dni po szkoleniu)
- rabat na kolejne szkolenia (40,00 zł od ceny netto, od osoby)

Dla stałych Uczestników naszych szkoleń 40 zł rabatu od ceny netto
Dla podmiotów finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% ze środków publicznych podatek VAT zwolniony


Zgłoszenia udziału prosimy przesyłać do trzech roboczych dni przed terminem szkolenia 
Potwierdzenie realizacji szkolenia przesyłamy do dwóch dni roboczych przed terminem szkolenia
Płatność za udział w szkoleniu następuje po szkoleniu na podstawie faktury VAT 
Należność za udział prosimy wpłacać na konto OE FORUM: Santander Bank Polska, nr rach.: 10109022680000000100213506


W przypadku pytań prosimy o kontakt
Anna Hoffmann   tel. 91 489 64 55
Dorota Biskupska
  tel. 91 466 90 97
Małgorzata Pawelec    tel. 91 434 29 79
Formularz zgłoszenia online
Formularz zgłoszenia (PDF)Oświadczenie dot. podatku VAT (PDF)
Formularz zgłoszenia (Word)Oświadczenie dot. podatku VAT (Word)