Nasze strony www wykorzystują pliki cookies (tzw. ciasteczka). Mogą stosować je także firmy współpracujące z nami.
Korzystając z witryny wyrażasz zgodę na ich wykorzystanie i zapis zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Możesz zmienić ustawienia obsługi plików cookies w przeglądarce internetowej.
[ X ] akceptuję warunki - zamknij

EDUKACJA PRAKTYCZNA

SZKOLENIA  KONFERENCJE  WYDAWNICTWA
  PIG WUP Szczecin  

prawo autorskie i prawa pokrewne

« powrót
Umowy wydawnicze w praktyce, z uwzględnieniem dyrektywy o prawie autorskim na jednolitym rynku cyfrowym i prawnych aspektów korzystania ze sztucznej inteligencji
Zapisz się na szkolenie

termin szkolenia: 24 maja 2024 r.
czas trwania szkolenia: godz. 9.30 - 15.00 (w tym dwie przerwy 10 minutowe i jedna 20 minutowa)


Program szkolenia:

I. Wybór właściwego typu umowy przez wydawcę

   1. Kategorie umów w działalności wydawniczej i zasady ich prawnej kwalifikacji
       a) W jakich przypadkach odpowiednia jest umowa o dzieło, a w jakich sytuacjach umowa o świadczenie usług/umowa zlecenia?
       b) Umowy, na podstawie których wydawca nabywa wyłączne autorskie prawa majątkowe, a umowy uprawniające wydawcę do jedynie czasowej eksploatacji utworu
       c) Umowy licencyjne negocjowane a licencje typu „akceptujesz warunki korzystania lub nie korzystasz z utworu" (licencje Creative Commons, open source, stockowe)
       d) Umowy w zakresie tzw. licencji ustawowych - kiedy wydawca powinien je zawierać i jaki może być przedmiot ich uregulowań?
       e) Klauzule umowne w zakresie autorskich praw osobistych, w tym dotyczące oznaczeń autorskich utworu, ingerencji w treść i formę utworu oraz specyficznego celu eksploatacji utworów
       f) Kiedy warto zawierać umowy o współpracy/umowy ramowe?
       g) Umowy dotyczące egzemplarzy utworów, w tym umowy z muzeami i innymi właścicielami eksponatów chronionych prawem autorskim

   2. Ryzyko prawne związane z niewłaściwą kwalifikacją prawną umów zawieranych przez wydawcę

II. Formułowanie, zawieranie i wykonywanie umów wydawniczych

    1. Przedmiot umowy
       a) Przedmiot zamówienia w umowach o dzieło
           • Jakie dobra intelektualne potencjalnie mogą składać się na zamówione dzieło i jakie prawa wyłączne są z nimi związane?
           • Elementy dzieła niespełniające przesłanek utworu. Czy wydawca jest pozbawiony instrumentów ochrony prawnej tego typu elementów?
           • Problem prawnej kwalifikacji wytworów generatywnej sztucznej inteligencji i wynikające z niej ryzyko prawne związane z korzystaniem z instrumentów AI w procesie tworzenia dzieł wydawniczych
           • Opracowania cudzych utworów, w tym przekłady i przeróbki
           • Specyfikacja przedmiotu zamówienia w umowie wydawniczej - jej prawne znaczenie i rekomendacje w zakresie sposobu jej formułowania
           • Jak prawidłowo określać w umowie utwór stanowiący przedmiot dyspozycji prawnoautorskich?
      b) Usługi w działalności wydawniczej, w tym m.in. redakcja, korekta tekstu, usługi fotograficzne, usługi graficzne i poligraficzne

   2. Strony umów prawnoautorskich
      a) Kontrahent wydawcy - twórca, dysponent autorskich praw majątkowych do utworu, organizacja zbiorowego zarządzania prawami autorskimi
      b) Jakie są skutki prawne śmierci uprawnionego do utworu dla zawartej z wydawcą umowy prawnoautorskiej?
      c) Jakie znaczenie ma przeniesienie przez kontrahenta autorskich praw majątkowych do utworu dla zawartej z wydawcą umowy prawnoautorskiej, w tym licencyjnej i sublicencyjnej?
      d) Zawieranie umów ze spadkobiercami twórcy
      e) Umowy wydawcy z organizacjami zbiorowego zarządzania prawami autorskimi
      f) Oświadczenia dotyczące posiadania praw do utworów w umowach wydawniczych
      g) Ryzyko prawne związane zawarciem przez wydawcę umowy z nieuprawnionym do utworu, w tym w przypadku licencji typu Creative Commons i licencji stockowych
      h) Problematyka zabezpieczenia w umowach interesów wydawców na wypadek wad prawnych dzieł wydawniczych, w tym obejmujących wytwory generatywnej sztucznej inteligencji

   3. Zawarcie i forma umów prawnoautorskich
       a) Forma pisemna umów przenoszących autorskie prawa majątkowe i skutki prawne jej niedochowania. Problem formy zamówień składanych na podstawie umów ramowych
       b) Dopuszczalne formy umów licencyjnych, w tym licencji wyłącznych i niewyłącznych
       c) Czy mailowa zgoda uprawnionego do utworu stanowi dla wydawcy podstawę prawną do korzystania z utworu? Ryzyka po stronie wydawcy związane z tego typu zezwoleniami
       d) Specyfika zawierania adhezyjnych umów licencyjnych, w tym licencji Creative Commons i licencji stockowych

   4. Klauzule prawnoautorskie w umowach
       a) Klauzule przenoszące autorskie prawa majątkowe i klauzule licencyjne
       b) Pola eksploatacji utworów
           • Czym są pola eksploatacji i jakie jest ich znaczenie w praktyce kontraktowej?
           • Kategorie pól eksploatacji adekwatne w odniesieniu do publikacji wydawanych drukiem i w formie cyfrowej
           • Obowiązek specyfikacji pól eksploatacji w umowach i skutki niedopełnienia go
           • Czy jest możliwe zapewnienie sobie przez wydawcę nabycia autorskich praw majątkowych na polach eksploatacji nieznanych w chwili zawarcia umowy?
           • Pola eksploatacji a cele i zakres korzystania z utworów
      c) Jak prawidłowo regulować w umowie kwestie dotyczące opracowań utworów?
      d) Czasowe i terytorialne aspekty licencji
           • Licencje terminowe i bezterminowe oraz zasady ich wypowiadania
          
Kwestia dopuszczalności umownego wyłączenia prawa wypowiedzenia licencji
          
Terytorium eksploatacji utworów z uwzględnieniem problematyki korzystania z utworów w sieci internetowej
       e) Sublicencja a cesja licencji - praktyczne rozróżnienie
       f) Klauzule umowne dotyczące autorskich praw osobistych

    5. Wynagrodzenie autorskie
       a) Co obejmuje wynagrodzenie autorskie? - tytuły prawne należności kontrahenta wydawcy
       b) Kwestia dopuszczalności nieodpłatnych dyspozycji prawnoautorskich
       c) Typy wynagrodzenia autorskiego
       d) Zasady ustalania wysokości wynagrodzenia autorskiego z uwzględnieniem zasad określonych w dyrektywie PEiR UE nr 2019/790 w sprawie prawa autorskiego i praw pokrewnych na jednolitym rynku cyfrowym
          
Zasada odpowiedniego i proporcjonalnego wynagrodzenia
          
Obowiązek przejrzystości, w tym objęte nim obowiązki informacyjne wydawców względem twórców dotyczące eksploatacji utworów
          
Prawo twórcy do żądania od wydawcy dodatkowego wynagrodzenia autorskiego
       e) Konsekwencje prawne niezapłacenia przez wydawcę należnego wynagrodzenia autorskiego

   6. Instrumenty prawne przysługujące twórcy na gruncie dyrektywy nr 2019/790 w przypadku niekorzystania przez wydawcę z utworu stanowiącego przedmiot umowy wydawniczej

    7. Implementacja dyrektywy nr 2019/790 do polskiego prawa autorskiego w obszarze zagadnień objętych przedmiotem szkolenia

III. Pytania i odpowiedzi

Szkolenie prowadzi Agnieszka Malczewska-Poteralska - adwokat w Kancelarii Prawnej Bukowski i Wspólnicy sp.k. w Krakowie. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz studium Instytutu Prawa Własności Intelektualnej w Krakowie z zakresu prawa autorskiego, prasowego i wydawniczego.
W praktyce zawodowej specjalizuje się w dziedzinie prawa własności intelektualnej, w tym prawa autorskiego, własności przemysłowej, prawa reklamy, ochrony dóbr osobistych oraz prawa konkurencji, w szczególności w tematyce dotyczącej umów autorskich oraz cywilnoprawnych i karnych aspektów naruszeń praw autorskich.

Cena szkolenia: 700,00 zł netto (+23% VAT) od osoby, obejmuje:
- uczestnictwo w szkoleniu
- materiały szkoleniowe 
w wersji elektronicznej
- imienne zaświadczenie potwierdzające ukończenie szkolenia
- konsultacje poszkoleniowe (do 14 dni po szkoleniu)
- rabat na kolejne szkolenia (40,00 zł od ceny netto, od osoby)

Dla stałych Uczestników naszych szkoleń 40 zł rabatu od ceny netto
Dla podmiotów finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% ze środków publicznych podatek VAT zwolniony


Zgłoszenia udziału prosimy przesyłać do trzech roboczych dni przed terminem szkolenia 
Potwierdzenie realizacji szkolenia przesyłamy do dwóch dni roboczych przed terminem szkolenia
Płatność za udział w szkoleniu następuje po szkoleniu na podstawie faktury VAT 
Należność za udział prosimy wpłacać na konto OE FORUM: Santander Bank Polska, nr rach.: 10109022680000000100213506


W przypadku pytań prosimy o kontakt
Anna Hoffmann   tel. 91 489 64 55
Dorota Biskupska
  tel. 91 466 90 97
Małgorzata Pawelec    tel. 91 434 29 79
Formularz zgłoszenia online
Formularz zgłoszenia (PDF)Oświadczenie dot. podatku VAT (PDF)
Formularz zgłoszenia (Word)Oświadczenie dot. podatku VAT (Word)