Nasze strony www wykorzystują pliki cookies (tzw. ciasteczka). Mogą stosować je także firmy współpracujące z nami.
Korzystając z witryny wyrażasz zgodę na ich wykorzystanie i zapis zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Możesz zmienić ustawienia obsługi plików cookies w przeglądarce internetowej.
[ X ] akceptuję warunki - zamknij

EDUKACJA PRAKTYCZNA

SZKOLENIA  KONFERENCJE  WYDAWNICTWA
  PIG WUP Szczecin  

archiwizacja dokumentów

« powrót
Zarządzanie dokumentacja w instytucjach kultury
Zapisz się na szkolenie

godziny szkolenia: godz. 9.30 - 14.30 
miejsce szkolenia: Warszawa, Pałac Staszica (budynek PAN), ul. Nowy Świat 72 


PROGRAM SZKOLENIA:
 
I. Podstawowe przepisy prawne dotyczące zarządzania dokumentacją w Podmiocie, m. in.
1) Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach
2) Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 października 2015 r. w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych i brakowania dokumentacji niearchiwalnej
3) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 października 2006 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z dokumentami elektronicznymi.
4) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych z dnia 18 stycznia 2011 r.

II. Rodzaje współczesnej dokumentacji
1) Dokument papierowy a dokument elektroniczny
2) Kategoryzacja dokumentacji tworzonej, napływającej i składanej w podmiocie
3) Dokumentacja tworząca akta spraw i nie tworząca akta spraw
4) Rodzaje przesyłek wpływających do podmiotu
a) przesyłki przekazane pocztą elektroniczną
b) przesyłki na nośniku papierowym
c) przesyłki przekazane na informatycznym nośniku danych
d) przesyłki przekazane w systemach teleinformatycznych

III. Elektroniczne Zarządzanie Dokumentacją jako wsparcie systemu tradycyjnego

IV. Obieg dokumentacji w podmiocie
1) Akty wewnętrzne dotyczące sposobu dokumentowania przebiegu załatwiania i rozstrzygania spraw
2) System kancelaryjny
3) Znak sprawy
4) Akta spraw (tradycyjne i elektroniczne)
5) Określenie komórki wiodącej i współpracującej
6) Teczka rzeczowa i podteczka
a) zakładanie i prowadzenia teczek akt spraw
b) prowadzenie ewidencji akt spraw (spis spraw, metryka sprawy)
c) wyodrębnienie dokumentacji nietworzącej akt spraw oraz teczek podmiotów
d) prowadzenie sprawy (rejestracja, dołączanie i sporządzanie pism, akceptacja, wysyłka)
7) Jednolity Rzeczowy Wykaz Akt
8) Tworzenie i modyfikowanie wykazów akt w instytucjach kultury
9) Klasyfikacja i kwalifikacja archiwalna dokumentów
a) klasa a kategoria archiwalna
b) rodzaje kategorii archiwalnych
c) kategoria archiwalna a okres przechowywania akt

V. Archiwizacja dokumentów
1) Przechowywanie dokumentacji spraw zakończonych w komórkach organizacyjnych
2) Przekazywanie dokumentacji spraw zakończonych do archiwum zakładowego
a) porządkowanie dokumentacji
b) formowanie jednostek archiwalnych
c) sporządzanie ewidencji
3) Standard porządkowania, ewidencjonowania i technicznego zabezpieczania materiałów archiwalnych
4) Nadzór archiwalny nad instytucjami kultury
5) Organizacja, lokal i zadania archiwum zakładowego
6) Archiwizacja dokumentów elektronicznych (w systemie teleinformatycznym i na informatycznych nośnikach danych)
7) Przechowywanie i zabezpieczanie dokumentacji zgromadzonej w archiwum zakładowym oraz prowadzenie jej ewidencji
8) Przeprowadzanie skontrum dokumentacji w archiwum zakładowym oraz porządkowanie dokumentacji w archiwum zakładowym
9) Przekwalifikowanie dokumentacji zastanej w podmiocie
10) Udostępnianie dokumentacji przechowywanej w archiwum zakładowym
11) Wycofywanie dokumentacji ze stanu archiwum zakładowego
12) Brakowanie dokumentacji niearchiwalnej (papierowej i elektronicznej) po upływie obowiązujących okresów jej przechowywania
13) Przekazywanie materiałów archiwalnych do archiwów państwowych
14) Sprawozdawczość archiwum zakładowego

VI. Postępowanie z dokumentacja w przypadku reorganizacji/likwidacji podmiotu lub jego komórek organizacyjnych

VII. Dyskusja


SZKOLENIE PROWADZI:

ROMAN STEMPEL - dyplomowany archiwista, absolwent Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego. W swojej karierze zawodowej współpracował  m. in. z archiwum Polskiej Akademii Nauk, czy Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, b. pracownik pionu archiwalnego Instytutu Pamięci Narodowej.Obecnie kieruje archiwum zakładowym i kancelarią przetwarzania informacji niejawnych Zarządu Transportu Miejskiego w Warszawie. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z organizowaniem i prowadzeniem archiwum zakładowego oraz postępowaniem z dokumentacją w administracji i przedsiębiorstwach. Posiada doświadczenie związane z przygotowywaniem normatywów kancelaryjno-archiwalnych (instrukcje, rzeczowy wykaz akt), wprowadzaniem elektronicznego obiegu dokumentacji, jak również w archiwizacji dokumentacji projektów unijnych oraz dokumentacji niejawnej.


Cena szkolenia: 580 zł netto (+23% VAT).

Cena zawiera:
- uczestnictwo w szkoleniu - około 6 godzin dydaktycznych,
- materiały szkoleniowe oraz piśmiennicze,
- dyplom potwierdzający ukończenie szkolenia,
- poczęstunek

 Dla stałych Uczestników naszych szkoleń 40 zł rabatu od ceny netto.


Zgłoszenia udziału prosimy przesyłać do czterech dni przed terminem szkolenia.

Płatność za udział w szkoleniu może nastąpić po szkoleniu, na podstawie faktury VAT. Dla Podmiotów finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% ze środków publicznych podatek VAT - zwolniony.
Należność za udział prosimy wpłacać na konto OE FORUM:
Bank Zachodni WBK SA I O/Szczecin, nr rach.: 10109022680000000100213506

Informację dotyczącą potwierdzenia realizacji szkolenia przesyłamy do trzech dni roboczych przed terminem szkolenia.


W przypadku pytań prosimy o kontakt:

Anna Hoffmann   tel. 91 489 64 55
Agnieszka Bobkiewicz   tel. 91 466 90 97
Małgorzata Pawelec    tel. 91 434 29 79

Aby zgłosić na się na szkolenie prosimy skorzystać z formularzy na stronie Do pobrania lub formularza na stronie Kontakt

Formularz zgłoszenia online
Formularz zgłoszenia (PDF)Oświadczenie dot. podatku VAT (PDF)
Formularz zgłoszenia (Word)Oświadczenie dot. podatku VAT (Word)