Nasze strony www wykorzystują pliki cookies (tzw. ciasteczka). Mogą stosować je także firmy współpracujące z nami.
Korzystając z witryny wyrażasz zgodę na ich wykorzystanie i zapis zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Możesz zmienić ustawienia obsługi plików cookies w przeglądarce internetowej.
[ X ] akceptuję warunki - zamknij

EDUKACJA PRAKTYCZNA

SZKOLENIA  KONFERENCJE  WYDAWNICTWA
  PIG WUP Szczecin  

archiwizacja dokumentów

« powrót
Archiwizacja dokumentacji i funkcjonowanie archiwum zakładowego
Zapisz się na szkolenie

godziny szkolenia: godz. 9.30 - 14.30 
miejsce szkolenia: Warszawa, Pałac Staszica (budynek PAN), ul. Nowy Świat 72 


Program szkolenia:
 
I. Podstawowe przepisy prawne dotyczące zarządzania dokumentacją w Podmiocie

1) Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach

2) Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 października 2015 r. w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych i brakowania dokumentacji niearchiwalnej

3) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 października 2006 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z dokumentami elektronicznymi.

4) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych z dnia 18 stycznia 2011 r.

5) Wytyczne Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych

6) Normatywy kancelaryjno-archiwalne Aktotwórcy

II. Rodzaje współczesnej dokumentacji

1) Dokument papierowy a dokument elektroniczny

2) Kategoryzacja dokumentacji tworzonej, napływającej i składanej w podmiocie

III. Obieg dokumentacji w podmiocie

1) System kancelaryjny i system wykonywania czynności kancelaryjnych

2) Znak sprawy, teczka rzeczowa, dokumentacja tworzaca i nie tworząca spraw

3) Spis spraw - kiedy i dla jakiej dokumentacji się go prowadzi

4) Jednolity Rzeczowy Wykaz Akt,

5) Klasyfikacja i kwalifikacja archiwalna dokumentów

6) Rola i zadania archiwisty w procesie obiegu dokumentów

IV. Archiwizacja dokumentów

1) Przechowywanie dokumentacji spraw zakończonych w komórkach organizacyjnych

2) Przekazywanie dokumentacji spraw zakończonych do archiwum zakładowego

a) uporządkowanie wewnętrzne dokumentacji

b) opisanie jednostek archiwalnych

c) sporządzenie ewidencji przekazywanej dokumentacji

3) Archiwizacja dokumentów elektronicznych (w systemie teleinformatycznym i na informatycznych nośnikach danych)

4) Standardy porządkowania, ewidencjonowania i technicznego zabezpieczania materiałów archiwalnych

5) Sukcesja archiwalna i archiwizacja dokumentacji odziedziczonej

V. Funkcjonowanie archiwum zakładowego

1) Organizacja, lokal i zadania archiwum zakładowego

2) Przechowywanie i zabezpieczanie dokumentacji zgromadzonej w archiwum zakładowym oraz prowadzenie jej ewidencji

3) Przekwalifikowanie dokumentacji zastanej w podmiocie

4) Przeprowadzanie skontrum dokumentacji w archiwum zakładowym oraz porządkowanie dokumentacji w archiwum zakładowym

5) Udostępnianie dokumentacji przechowywanej w archiwum zakładowym

6) Wycofywanie dokumentacji ze stanu archiwum zakładowego

7) Brakowanie dokumentacji niearchiwalnej (papierowej i elektronicznej) po upływie obowiązujących okresów jej przechowywania

8) Przekazywanie materiałów archiwalnych do archiwów państwowych

9) Sprawozdawczość archiwum zakładowego

10) Regulacje dotyczące zakresu kontroli przeprowadzanych przez archiwa państwowe i NDAP

VI. Postępowanie z dokumentacja w przypadku reorganizacji/likwidacji podmiotu lub jego komórek organizacyjnych

VII. Dyskusja


Szkolenie prowadzi: ROMAN STEMPEL - dyplomowany archiwista, absolwent Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego. W swojej karierze zawodowej współpracował  m. in. z archiwum Polskiej Akademii Nauk, czy Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, b. pracownik pionu archiwalnego Instytutu Pamięci Narodowej.Obecnie kieruje archiwum zakładowym i kancelarią przetwarzania informacji niejawnych Zarządu Transportu Miejskiego w Warszawie. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z organizowaniem i prowadzeniem archiwum zakładowego oraz postępowaniem z dokumentacją w administracji i przedsiębiorstwach. Posiada doświadczenie związane z przygotowywaniem normatywów kancelaryjno-archiwalnych (instrukcje, rzeczowy wykaz akt), wprowadzaniem elektronicznego obiegu dokumentacji, jak również w archiwizacji dokumentacji projektów unijnych oraz dokumentacji niejawnej.

 
Cena szkolenia: 660 zł netto (+23% VAT)

Cena zawiera:
- uczestnictwo w szkoleniu - około 6 godzin dydaktycznych

- materiały szkoleniowe oraz piśmiennicze

- dyplom potwierdzający ukończenie szkolenia

- serwis kawowy

Dla stałych Uczestników naszych szkoleń 40 zł rabatu od ceny netto.


Zgłoszenia udziału prosimy przesyłać najpóźniej do czterech dni przed terminem szkolenia.

Płatność za udział w szkoleniu może nastąpić po szkoleniu, na podstawie faktury VAT. Dla Podmiotów finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% ze środków publicznych podatek VAT - zwolniony.
Należność za udział prosimy wpłacać na konto OE FORUM:
Santander Bank Polska, nr rach.: 10109022680000000100213506

Informację dotyczącą potwierdzenia realizacji szkolenia przesyłamy do trzech dni roboczych przed terminem szkolenia.


W przypadku pytań prosimy o kontakt:

Anna Hoffmann   tel. 91 489 64 55
    tel. 91 466 90 97
    tel. 91 434 29 79

Aby zgłosić na się na szkolenie prosimy skorzystać z formularzy na stronie Do pobrania lub formularza na stronie Kontakt

Formularz zgłoszenia online
Formularz zgłoszenia (PDF)Oświadczenie dot. podatku VAT (PDF)
Formularz zgłoszenia (Word)Oświadczenie dot. podatku VAT (Word)