Nasze strony www wykorzystują pliki cookies (tzw. ciasteczka). Mogą stosować je także firmy współpracujące z nami.
Korzystając z witryny wyrażasz zgodę na ich wykorzystanie i zapis zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Możesz zmienić ustawienia obsługi plików cookies w przeglądarce internetowej.
[ X ] akceptuję warunki - zamknij

EDUKACJA PRAKTYCZNA

SZKOLENIA  KONFERENCJE  WYDAWNICTWA
  PIG WUP Szczecin  

archiwizacja dokumentów

« powrót
Archiwizacja dokumentacji i funkcjonowanie archiwum zakładowego
Zapisz się na szkolenie

godziny szkolenia: godz. 9.30 - 14.30 
miejsce szkolenia: online


Szkolenie skierowane głównie do pracowników odpowiedzialnych za funkcjonowanie archiwum zakładowego/składnicy akt, oraz do pracowników merytorycznych zdających dokumentację 

Program szkolenia  Archiwizacja dokumentacji i funkcjonowanie archiwum zakładowego  
I. Podstawowe przepisy prawne dotyczące zarządzania dokumentacją w Podmiocie
   1) Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach
   2) Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 października 2015 r. w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych i brakowania dokumentacji niearchiwalnej
   3) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 października 2006 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z dokumentami elektronicznymi 
   4) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych z dnia 18 stycznia 2011 r.
   5) Wytyczne Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych
   6) Normatywy kancelaryjno-archiwalne Aktotwórcy
II. Rodzaje współczesnej dokumentacji
   1) Dokument papierowy a dokument elektroniczny
   2) Kategoryzacja dokumentacji tworzonej, napływającej i składanej w podmiocie
III. Obieg dokumentacji w podmiocie
   1) System kancelaryjny i system wykonywania czynności kancelaryjnych
   2) Znak sprawy, teczka rzeczowa, dokumentacja tworzaca i nie tworząca spraw
   3) Spis spraw - kiedy i dla jakiej dokumentacji się go prowadzi
   4) Jednolity Rzeczowy Wykaz Akt 
   5) Klasyfikacja i kwalifikacja archiwalna dokumentów
   6) Rola i zadania archiwisty w procesie obiegu dokumentów
IV. Archiwizacja dokumentów
   1) Przechowywanie dokumentacji spraw zakończonych w komórkach organizacyjnych
   2) Przekazywanie dokumentacji spraw zakończonych do archiwum zakładowego
       a) uporządkowanie wewnętrzne dokumentacji
       b) opisanie jednostek archiwalnych
       c) sporządzenie ewidencji przekazywanej dokumentacji
   3) Archiwizacja dokumentów elektronicznych (w systemie teleinformatycznym i na informatycznych nośnikach danych)
   4) Standardy porządkowania, ewidencjonowania i technicznego zabezpieczania materiałów archiwalnych
   5) Sukcesja archiwalna i archiwizacja dokumentacji odziedziczonej
V. Funkcjonowanie archiwum zakładowego
   1) Organizacja, lokal i zadania archiwum zakładowego
   2) Przechowywanie i zabezpieczanie dokumentacji zgromadzonej w archiwum zakładowym oraz prowadzenie jej ewidencji
   3) Przekwalifikowanie dokumentacji zastanej w podmiocie
   4) Przeprowadzanie skontrum dokumentacji w archiwum zakładowym oraz porządkowanie dokumentacji w archiwum zakładowym
   5) Udostępnianie dokumentacji przechowywanej w archiwum zakładowym
   6) Wycofywanie dokumentacji ze stanu archiwum zakładowego
   7) Brakowanie dokumentacji niearchiwalnej (papierowej i elektronicznej) po upływie obowiązujących okresów jej przechowywania
   8) Przekazywanie materiałów archiwalnych do archiwów państwowych
   9) Sprawozdawczość archiwum zakładowego
  10) Regulacje dotyczące zakresu kontroli przeprowadzanych przez archiwa państwowe i NDAP
VI. Postępowanie z dokumentacja w przypadku reorganizacji/likwidacji podmiotu lub jego komórek organizacyjnych
VII. Dyskusja 


Szkolenie prowadzi ROMAN STEMPEL - dyplomowany archiwista, absolwent Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego. W swojej karierze zawodowej współpracował  m. in. z archiwum Polskiej Akademii Nauk, Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, były pracownik pionu archiwalnego Instytutu Pamięci Narodowej.Obecnie kieruje archiwum zakładowym i kancelarią przetwarzania informacji niejawnych Zarządu Transportu Miejskiego w Warszawie. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z organizowaniem i prowadzeniem archiwum zakładowego oraz postępowaniem z dokumentacją w administracji i przedsiębiorstwach. Posiada doświadczenie związane z przygotowywaniem normatywów kancelaryjno-archiwalnych (instrukcje, rzeczowy wykaz akt), wprowadzaniem elektronicznego obiegu dokumentacji, jak również w archiwizacji dokumentacji projektów unijnych oraz dokumentacji niejawnej 

Cena szkolenia: 560 zł netto (+23% VAT)
Cena zawiera:
- uczestnictwo w szkoleniu - około 6 godzin dydaktycznych (w tym dwie przerwy 10 minutowe i jedna 20 minutowa)

- materiały szkoleniowe 
- dyplom potwierdzający ukończenie szkolenia
Dla stałych Uczestników naszych szkoleń 40 zł rabatu od ceny netto
Dla Podmiotów finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% ze środków publicznych podatek VAT zwolniony

Zgłoszenia udziału prosimy przesyłać najpóźniej do czterech dni przed terminem szkolenia.
Płatność za udział w szkoleniu może nastąpić po szkoleniu, na podstawie faktury VAT.

Należność za udział prosimy wpłacać na konto OE FORUM:
Santander Bank Polska, nr rach.: 10109022680000000100213506

Informację dotyczącą potwierdzenia realizacji szkolenia przesyłamy do trzech dni roboczych przed terminem szkolenia.
W przypadku pytań prosimy o kontakt:
Anna Hoffmann   tel. 91 489 64 55
Dorota Biskupska
  tel. 91 466 90 97
Małgorzata Pawelec
  tel. 91 434 29 79

Aby zgłosić na się na szkolenie prosimy skorzystać z formularzy na stronie Do pobrania lub formularza na stronie Kontakt
Formularz zgłoszenia online
Formularz zgłoszenia (PDF)Oświadczenie dot. podatku VAT (PDF)
Formularz zgłoszenia (Word)Oświadczenie dot. podatku VAT (Word)