Nasze strony www wykorzystują pliki cookies (tzw. ciasteczka). Mogą stosować je także firmy współpracujące z nami.
Korzystając z witryny wyrażasz zgodę na ich wykorzystanie i zapis zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Możesz zmienić ustawienia obsługi plików cookies w przeglądarce internetowej.
[ X ] akceptuję warunki - zamknij

EDUKACJA PRAKTYCZNA

SZKOLENIA  KONFERENCJE  WYDAWNICTWA
  PIG WUP Szczecin  

archiwizacja dokumentów

« powrót
Obieg dokumentów w Systemie Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją (EZD)
Zapisz się na szkolenie

godziny szkolenia: godz. 9.30 - 14.30 
miejsce szkolenia: online


Program szkolenia Obieg dokumentów w Systemie Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją (EZD)

I. Podstawowe przepisy prawne dotyczące zarządzania dokumentacją w Podmiocie
    1) Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach
    2) Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 października 2015 r. w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych i brakowania dokumentacji niearchiwalnej
    3) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 października 2006 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z dokumentami elektronicznymi.
    4) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych z dnia 18 stycznia 2011 r.
II. Rodzaje współczesnej dokumentacji
    1) Dokument elektroniczny
    2) Kategoryzacja dokumentacji tworzonej, napływającej i składanej w podmiocie
    3) Dokumentacja tworząca akta spraw i nietworząca akta spraw
    4) Rodzaje przesyłek wpływających do podmiotu
         a) przesyłki przekazane pocztą elektroniczną 
         b) przesyłki na nośniku papierowym 
         c) przesyłki przekazane na informatycznym nośniku danych 
         d) przesyłki przekazane na elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP
III. Podstawowy system dokumentowania przebiegu, załatwiania i rozstrzygania - System Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją (EZD)
    1) Pojęcia i ważne terminy 
    2) Akty wewnętrzne dotyczące sposobu dokumentowania przebiegu załatwiania i rozstrzygania spraw.
    3) Koordynator czynności kancelaryjnych - zadania w EZD 
    4) Interoperacyjność znaku sprawy 
    5) Akta sprawy w EZD 
    6) Metryka sprawy w EZD 
IV.Czynności kancelaryjne w systemie EZD
    1) Zadania punktów kancelaryjnych 
        a) otwieranie przesyłek wpływających - wyjątki 
        b) rejestracja wpływów (naklejanie identyfikatora) - wyjątki 
        c) odwzorowanie cyfrowe (skanowanie) - wyjątki 
        d) wprowadzanie meta danych 
        e) tworzenie i prowadzenie składu chronologicznego w podziale na pełne odwzorowanie i niepełne odwzorowanie 
        f) prowadzenie składu informatycznych nośników danych 
        g) wypożyczanie i wycofywanie dokumentacji ze składu chronologicznego i składu informatycznych nośników danych 
        h) przekazywanie do archiwum zakładowego dokumentacji ze składu chronologicznego i składu informatycznych nośników danych 
        i) wysyłka pisma papierowego i elektronicznego 
    2) Zadania kierowników komórek organizacyjnych 
        a) dekretacja pisma - wyjątki 
        b) dekretacja zastępcza 
        c) akceptacja projektów pism (jedno lub wielostopniowa) 
        d) podpisanie pisma podpisem elektronicznym 
        e) podpisanie pisma podpisem odręcznym 
    3) Zadania prowadzących sprawy 
        a) zakładanie spraw 
        b) uzupełnianie metadanych 
        c) prowadzenie kompletnych akt sprawy 
        d) prowadzenie metryk spraw 
        e) sporządzanie projektów pism 
        f) dokonywanie akceptacji 
V. Korespondencja wewnętrzna w EZD
    1) Udostępnianie pism
    2) Przekazywanie pism
VI. Postępowanie z dokumentacja w przypadku reorganizacji komórek organizacyjnych w EZD
VII. Archiwizacja akt spraw zakończonych w EZD 
    1) Organizacja i zadania archiwum zakładowego (składnicy akt)
    2) Lokal archiwum zakładowego (składnicy akt) 
    3) Przejmowanie dokumentacji do archiwum zakładowego (składnicy akt) 
    4) Przechowywanie i zabezpieczanie zgromadzonej dokumentacji oraz prowadzenie jej ewidencji 
    5) Przeprowadzanie skontrum dokumentacji w archiwum zakładowym oraz porządkowanie dokumentacji w archiwum zakładowym 
    6) Udostępnianie dokumentacji przechowywanej w archiwum zakładowym (składnicy akt) 
    7) Wycofywanie dokumentacji ze stanu archiwum zakładowego (składnicy akt)
    8) Brakowanie dokumentacji niearchiwalnej
    9) Przekazywanie materiałów archiwalnych do archiwów państwowych 
VII. Dyskusja

Szkolenie prowadzi ROMAN STEMPEL - dyplomowany archiwista, absolwent Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego. W swojej karierze zawodowej współpracował  m. in. z archiwum Polskiej Akademii Nauk, Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, były pracownik pionu archiwalnego Instytutu Pamięci Narodowej.Obecnie kieruje archiwum zakładowym i kancelarią przetwarzania informacji niejawnych Zarządu Transportu Miejskiego w Warszawie. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z organizowaniem i prowadzeniem archiwum zakładowego oraz postępowaniem z dokumentacją w administracji i przedsiębiorstwach. Posiada doświadczenie związane z przygotowywaniem normatywów kancelaryjno-archiwalnych (instrukcje, rzeczowy wykaz akt), wprowadzaniem elektronicznego obiegu dokumentacji, jak również w archiwizacji dokumentacji projektów unijnych oraz dokumentacji niejawnej 

Cena szkolenia: 560 zł netto (+23% VAT)
Cena zawiera:
- uczestnictwo w szkoleniu - około 6 godzin dydaktycznych (w tym dwie przerwy 10 minutowe i jedna 20 minutowa)

- materiały szkoleniowe 
- dyplom potwierdzający ukończenie szkolenia
Dla stałych Uczestników naszych szkoleń 40 zł rabatu od ceny netto
Dla Podmiotów finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% ze środków publicznych podatek VAT zwolniony

Zgłoszenia udziału prosimy przesyłać najpóźniej do czterech dni przed terminem szkolenia.
Płatność za udział w szkoleniu może nastąpić po szkoleniu, na podstawie faktury VAT.

Należność za udział prosimy wpłacać na konto OE FORUM:
Santander Bank Polska, nr rach.: 10109022680000000100213506

Informację dotyczącą potwierdzenia realizacji szkolenia przesyłamy do trzech dni roboczych przed terminem szkolenia.
W przypadku pytań prosimy o kontakt:
Anna Hoffmann   tel. 91 489 64 55
Dorota Biskupska
  tel. 91 466 90 97
Małgorzata Pawelec
  tel. 91 434 29 79

Aby zgłosić na się na szkolenie prosimy skorzystać z formularzy na stronie Do pobrania lub formularza na stronie Kontakt
Formularz zgłoszenia online
Formularz zgłoszenia (PDF)Oświadczenie dot. podatku VAT (PDF)
Formularz zgłoszenia (Word)Oświadczenie dot. podatku VAT (Word)