Nasze strony www wykorzystują pliki cookies (tzw. ciasteczka). Mogą stosować je także firmy współpracujące z nami.
Korzystając z witryny wyrażasz zgodę na ich wykorzystanie i zapis zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Możesz zmienić ustawienia obsługi plików cookies w przeglądarce internetowej.
[ X ] akceptuję warunki - zamknij

EDUKACJA PRAKTYCZNA

SZKOLENIA  KONFERENCJE  WYDAWNICTWA
  PIG WUP Szczecin  

prawo administracyjne

« powrót
Pełnomocnik procesowy w postępowaniu administracyjnym i sądowoadministracyjnym ( z uwzględnieniem najnowszych zmian legislacyjnych )
Zapisz się na szkolenie
termin szkolenia: 16 listopada 2020 r.
czas trwania szkolenia: 9.30 - 14.30
miejsce szkolenia: Warszawa, Pałac Staszica ( budynek PAN ), ul. Nowy Świat 72,

Program szkolenia:
1. Zakres sądowej kontroli administracji z uwzględnieniem najnowszych zmian dokonanych nowelizacją p.p.s.a. (np. (art. 3 § 2 p.p.s.a.) lub zmianą orzecznictwa (np. uchwała NSA z 9 10 17 r., I OPS 3/17, czy wykładnia art. 136 ust. 3 u.g.n. - zwrot wywłaszczonej nieruchomości)
2. Strony postępowania sądowoadministracyjnego
    - strona a uczestnik postępowania sądowoadministracyjnego
    - pełnomocnictwo i jego rodzaje
    - nowa pozycja procesowa radcy prawnego jako pełnomocnika w postępowaniu przed sądem administracyjnym
    - reprezentacja organu przed sądem administracyjnym
3. Skarga do wojewódzkiego sądu administracyjnego
    - strona formalna skargi
    - cechy szczególne skargi na:
      a) pisemną interpretację prawa podatkowego w sprawie indywidualnej
      b) uchwały lub akty wymienione w art. 3 § 2 pkt 5 i 6 p.p.s.a. (art. 58 § 1 pkt 5a p.p.s.a.)
      c) bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania
    - obowiązki profesjonalnego pełnomocnika
    - tryb wnoszenia skargi do sądu administracyjnego (art. 52 - 54a i art. 57 p.p.s.a.)
    - wyczerpanie środków zaskarżenia jako przesłanka dopuszczalności skargi (nowy charakter wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy)
    - odpowiedź na skargę
    - przesłanki rozpoznania sprawy w trybie uproszczonym (art. 119 p.p.s.a.)
    - postępowanie mediacyjne
    - przeprowadzenie dowodu przed sądem administracyjnym (art. 133, a art. 105 p.p.s.a.)

4. Sprzeciw od decyzji kasacyjnej organu odwoławczego (art. 64a-64e, art. 151a i art. 230 § 2 p.p.s.a.)
    - strony postępowania
    - zakres i kryterium kontroli - postanowienie NSA z 26 lutego 2018 r., I OZ 130/18 (nie ma zastosowania do postanowień kasacyjnych);
    - zakres związania oceną prawną sądu - wyrok NSA z 26 lutego 2018 r., I OSK 64/18 (możliwość a) merytorycznego rozpoznania sprawy rozstrzyganej w drodze decyzji na posiedzeniu niejawnym przez sąd administracyjny w składzie jednoosobowym - bez zgody stron, b) przesądzenia przez NSA w składzie jednoosobowym na posiedzeniu niejawnym sposobu rozstrzygnięcia sprawy administracyjnej)

5. Uprawnienia orzecznicze sądu I instancji
    - kasacyjne
    - reformacyjne
    - głębokość orzekania
    - zakaz reformationis in peius

6. Zaskarżanie orzeczeń sądu I instancji
    - wybrane problemy postępowania międzyinstancyjnego
    - skarga kasacyjna jako sformalizowany środek odwoławczy
      a) przymus adwokacko-radcowski,
      b) forma skargi kasacyjnej, a jej odrzucenie (I OSK 1248/16, I OSK 1589/16, I OSK 1599/16)
      c) pełnomocnik wyznaczony w ramach prawa pomocy,
      d) opinia o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej i jej kontrola
    - odpowiedź na skargę kasacyjną a zwykłe pismo procesowe
    - zażalenie

7. Uprawnienia orzecznicze Naczelnego Sądu Administracyjnego
    - rozpoznanie skargi kasacyjnej na posiedzeniu niejawnym
    - uprawnienia kasacyjne NSA
    - uprawnienia reformacyjne NSA
    - tryb rozpoznania skargi kasacyjnej od wyroku oddalającego sprzeciw (art. 182 - 182a p.p.s.a.)

8. Środki dyscyplinującego oddziaływania na administrację publiczną
    - grzywna
    - przyznanie skarżącemu sumy pieniężnej
    - wydanie orzeczenia w miejsce organu administracji (I OSK 2230/16)
    - sygnalizacja (por. np. wyrok NSA z 24 01 18 r., I OSK 2353/17)

9. Środki prawne od prawomocnych orzeczeń sądów administracyjnych
    - skarga o wznowienie postępowania
    - skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia

10. Zwrot kosztów postępowania sądowoadministracyjnego
11. Uchwały Naczelnego Sądu Administracyjnego i ich znaczenie w systemie gwarancji procesowych strony
   - uchwały abstrakcyjne
   - uchwały konkretne

12. Wykonywanie orzeczeń sądów administracyjnych (I OSK 1599/16)

Szkolenie prowadzi Prof. dr hab. Jan Paweł Tarno – Kierownik Zakładu Sądownictwa Administracyjnego na Wydziale Prawa i Administracji UŁ, od 1997 r. sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego, orzekający w Izbie Ogólnoadministracyjnej, w latach 1995 – 1997 Przewodniczący Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi, w latach 1998 – 2008 wykładowca w Krajowej Szkole Administracji Publicznej, od 2007 r. Przewodniczący Rady Naukowej Letnich Warsztatów Doktoranckich. Autor i współautor ponad 180 opracowań naukowych z zakresu prawa i postępowania administracyjnego oraz sądowej kontroli administracji (monografii, podręczników, komentarzy, artykułów, rozpraw i glos), w tym wielokrotnie wznawianego Komentarza do Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. 

Cena szkolenia: 680,00 zł netto (+23% VAT)
Miejsca szkoleń: Warszawa, Pałac Staszica (budynek PAN), ul. Nowy Świat 72
Dla podmiotów finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% ze środków publicznych podatek VAT  zwolniony
Dla stałych Uczestników naszych szkoleń 40 zł rabatu od ceny netto.
Cena zawiera:
- uczestnictwo w szkoleniu - ponad 6 godzin dydaktycznych
- materiały szkoleniowe oraz piśmiennicze
- dyplom potwierdzający ukończenie szkolenia

Zgłoszenia udziału prosimy przesyłać do czterech  dni przed terminem szkoleniaPłatność za udział w szkoleniu następuje po szkoleniu na podstawie faktury VAT. Należność za udział prosimy wpłacać na konto OE FORUM: Santander Bank Polska, nr rach.: 10109022680000000100213506

Informację dotyczącą potwierdzenia realizacji szkolenia przesyłamy do trzech dni roboczych przed terminem szkoleniaW przypadku pytań prosimy o kontakt:

Anna Hoffmann

 

tel. 91 489 64 55

Dorota Biskupska

 

tel. 91 466 90 97

Małgorzata Pawelec

 

tel. 91 434 29 79


Formularz zgłoszenia online
Formularz zgłoszenia (PDF)Oświadczenie dot. podatku VAT (PDF)
Formularz zgłoszenia (Word)Oświadczenie dot. podatku VAT (Word)