Nasze strony www wykorzystują pliki cookies (tzw. ciasteczka). Mogą stosować je także firmy współpracujące z nami.
Korzystając z witryny wyrażasz zgodę na ich wykorzystanie i zapis zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Możesz zmienić ustawienia obsługi plików cookies w przeglądarce internetowej.
[ X ] akceptuję warunki - zamknij

EDUKACJA PRAKTYCZNA

SZKOLENIA  KONFERENCJE  WYDAWNICTWA
  PIG WUP Szczecin  

prawo administracyjne

« powrót
Najnowsze zmiany w kodeksie postępowania administracyjnego w 2020 roku praktyczny kurs informacyjny z uwzględnieniem orzecznictwa sądów administracyjnych
Zapisz się na szkolenie
termin szkolenia: 16 grudnia 2020 r.
czas trwania szkolenia: 9.30 - 14.30

 Cel szkolenia:
Uczestnicy uzyskają kompendium niezbędnej wiedzy i jednocześnie praktyczne przygotowanie do prowadzenia postępowań administracyjnych, zgodnie z przepisami k.p.a., zarówno w trybach zwyczajnych, jak i nadzwyczajnych, a także z uwzględnieniem wszystkich stadiów postępowania administracyjnego.
Korzyści z udziału w szkoleniu:
Uczestnicy uzyskają szczegółowe praktyczne omówienie następujących zagadnień:
- specyfika postępowań prowadzonych w pierwszej instancji,
- specyfika postępowań odwoławczych, w tym prowadzonych z wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy i postępowań prowadzonych w trybach nadzwyczajnych,
- formy doręczeń w k.p.a., ze szczególnych uwzględnieniem doręczeń elektronicznych i przepisów k.p.a., które zostały wprowadzone w związku z koniecznością dostosowania prawa polskiego do rozporządzenia UE, tzw. eIDAS.
Program szkolenia:
1.Pojęcie i istota oraz zasady ogólne postępowania administracyjnego
    - zakres przedmiotowy i podmiotowy stosowania k.p.a.
    - źródła prawne w zakresie postępowania administracyjnego, w tym omówienie wszystkich ustaw zmieniających, począwszy od 1 czerwca 2017 r. oraz zmian projektowanych, będących przedmiotem trwającego procesu legislacyjnego
    - przepisy intertemporalne i ich skutki dla trwających postępowań administracyjnych
    - zasady ogólne w postępowaniu administracyjnym i ich rola oraz zastosowanie na poszczególnych etapach prowadzonych postępowań administracyjnych i skutki naruszenia zasad ogólnych w kontekście kontroli sądowej
    - omówienie zmian zasad ogólnych, obowiązujących od 1 czerwca 2017 r. i 30 kwietnia 2018 r. ( w tym zasady „in dubio pro libertate" - art. 7a k.p.a., zasady proporcjonalności (adekwatności), bezstronności i zasady równego traktowania - art. 8 k.p.a., zasady pewności prawa - uprawnionych oczekiwań - art. 8 § 2 k.p.a.; zasady współdziałania organów dla dobra postępowania - art. 8a k.p.a.; zasady polubownego rozstrzygania kwestii spornych - art. 13 k.p.a.; wyjątków od zasady pisemności i dodanego art. 14a k.p.a. w kontekście nowelizacji k.p.a. obowiązującej od 30 kwietnia 2018 r.)
2. Podmioty postępowania administracyjnego i sposoby reprezentacji
    - organ prowadzący postępowanie administracyjne (pojęcie organu, rodzaje, właściwość rzeczowa, miejscowa i instytucjonalna, upoważnienie do prowadzenia postępowania - pełnomocnictwo administracyjne)
    - wyłączenie organu i wyłączenie pracownika organu
    - strona postępowania administracyjnego (pojęcie strony)
    - pełnomocnik, rodzaje pełnomocnictwa, w tym ustanowienie pełnomocnictwa w formie dokumentu elektronicznego, sposób jego dokumentacji
    - inni uczestnicy postępowania administracyjnego
3. Doręczenia w postępowaniu administracyjnym
    - rodzaje doręczeń, w tym doręczenia elektroniczne
    - dokumentowanie doręczenia i badanie skuteczności doręczenia
    - doręczenia na elektroniczne skrzynki podawcze między podmiotami publicznymi
    - skutki niedoręczenia pisma procesowego, w tym konsekwencje niedoręczenia decyzji
    - zawiadomienie stron o decyzji lub innych czynnościach w postępowaniach z udziałem znacznej liczby podmiotów
    - przywrócenie terminu do wniesienia odwołania, zażalenia czy wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy
4. Bezczynność organu i przewlekłość postępowania, ponaglenie

    - zmiany w art. 36-38 k.p.a., w tym zdefiniowane w art. 37 k.p.a. pojęcia bezczynności i przewlekłości
    - ponaglenie jako środek zaskarżenia bezczynności i przewlekłości
    - procedura rozpoznania ponaglenia
    - obowiązek pouczenia strony o możliwości wniesienia ponaglenia, w sytuacji, o której mowa w art. 36 § 1 k.p.a.
5. Postępowanie administracyjne przed organem I instancji
    - wszczęcie postępowania administracyjnego (z urzędu i na wniosek, odmowa wszczęcia postępowania administracyjnego)
    - podanie i sposoby ich wnoszenia, braki formalne wniosku
    - postępowanie wyjaśniające (w tym wskazanie niespełnionych przesłanek do wydania decyzji zgodnej z żądaniem strony, pojęcie dowodu i rodzaje środków dowodowych, reguły dowodowe, m.in. nakaz rozstrzygania niedających się usunąć wątpliwości faktycznych na korzyść strony - art. 81a k.p.a.)
    - wydanie decyzji (rodzaje decyzji, elementy jej treści)
    - prawomocność a ostateczność i wykonalność decyzji administracyjnej
    - środki zaskarżenia
6. Usprawnienie współdziałania organów i posiedzenie w trybie współdziałania
    - art. 106 § 6 i art. 106a k.p.a. - instytucja posiedzenia w trybie współdziałania, na wniosek strony, organu współdziałającego i z urzędu
    - termin na zwołanie posiedzenia
    - udział stron w posiedzeniu
7. Mediacja w postępowaniu administracyjnym
    - jako nowa instytucja postępowania administracyjnego - zmiany dot. rozdziału 5a, art. 35 § 5, art. 83 § 4, art. 96a-96n, art. 263 § 1, art. 263a i art. 264 § 1a k.p.a.
    - charakter sprawy, pozwalający na przeprowadzenie mediacji - wielość stron, możliwość zawarcia ugody, sprawa, w której organ ma zamiar wydać decyzję na niekorzyść adresata i może się spodziewać odwołania - organ stroną mediacji; cel i skutki mediacji
    - dobrowolność mediacji
    - kwestie poufności
    - czas trwania mediacji i sposób jej zakończenia
    - koszty mediacji
8. Milczące załatwienie sprawy (art. 1 pkt 1, art. 122a-122g, art. 151 § 3, art. 155a, art. 158 § 1 zd. 2, art. 162a k.p.a.)
    - cel instytucji milczącego załatwienia sprawy i jej istota
    - przepis prawa materialnego jako podstawa prawna do jej zastosowania
    - milczące zakończenie postępowania a milcząca zgoda
    - termin milczącego załatwienia sprawy
    - zaświadczenie o milczącym załatwieniu sprawy i możliwość weryfikacji prawidłowości milczącego załatwienia sprawy
9. Postępowanie odwoławcze
    - termin i tryb wniesienia odwołania
    - warunki autokontroli organu I instancji
    - postępowanie wstępne organu II instancji - badanie terminu wniesienia odwołania i jego dopuszczalności, postępowanie odwoławcze merytoryczne, rodzaje rozstrzygnięć podejmowanych w postępowaniu odwoławczym
    - wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy a fakultatywny wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy
    - oświadczenie o zrzeczeniu się odwołania
    - zmiana zakresu postępowania wyjaśniającego prowadzonego przez organ odwoławczy i podstaw do wydania decyzji kasatoryjnej
    - wytyczne organu odwoławczego w zakresie wykładni prawa
    - sprzeciw od decyzji kasatoryjnej - wymogi formalne i tryb jego wnoszenia oraz rozpoznania
    - doprecyzowana forma uwzględnienia skargi strony w trybie autokontroli (zmiana art. 54 § 3 p.p.s.a.)
10. Szczególny tryb postępowania administracyjnego o charakterze uproszczonym
    - specyfika postępowania uproszczonego
    - maksymalny termin na załatwienie sprawy w postępowaniu uproszczonym; wyłączenie możliwości wypowiedzenia się przez stronę co do przeprowadzonych dowodów
    - ograniczenie postępowania dowodowego do dowodów przedstawionych przez stronę na etapie wszczęcia postępowania i dowodów możliwych do ustalenia przez organ na podstawie danych, którymi organ ten dysponuje
11. Zasady nakładania administracyjnych kar pieniężnych (art. 189a-189k k.p.a.)
    - definicja administracyjnej kary pieniężnej
    - przesłanki wymiaru administracyjnej kary pieniężnej
    - odstąpienie od nałożenia administracyjnej kary pieniężnej i udzielenie pouczenia
    - odsetki od kary zaległej
    - terminy przedawnienia nakładania administracyjnej kary pieniężnej
    - terminy przedawnienia egzekucji takiej kary
    - udzielenie ulgi w spłacie
12. Postępowania w trybach nadzwyczajnych
    - wznowienie postępowania (przesłanki pozytywne i negatywne, właściwość organu, przedmiot postępowania, rodzaje rozstrzygnięć, wstrzymanie wykonania decyzji),
uchylenie decyzji na podstawie art. 154 k.p.a.
    - stwierdzenie nieważności decyzji (przesłanki pozytywne i negatywne, właściwość organu
    - wstrzymanie wykonania decyzji; rodzaje rozstrzygnięć)
    - wygaśnięcie decyzji
    - wyłączenia zastosowania przepisów o milczącym załatwieniu sprawy

szkolenie prowadzi Barbara Każarnowicz - radca prawny i trener z praktycznym doświadczeniem w zakresie prawa. Pracownik działów prawnych i kancelarii, odpowiedzialny za stosowanie przepisów różnych gałęzi prawa, cywilnego (umowy w obrocie gospodarczym, ogólne warunki umów), handlowego, administracyjnego (ochrona danych osobowych i informacji niejawnych, zamówienia publiczne - umowy)

Cena szkolenia zawiera:
- uczestnictwo w szkoleniu - około 6 godzin dydaktycznych (w tym 2 przerwy 10 minutowe i jedna 20 minutowa)
- materiały szkoleniowe
- dyplom potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu
Dla stałych Uczestników naszych szkoleń 40 zł rabatu od ceny netto
Dla jednostek budżetowych finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% ze środków publicznych podatek VAT zwolniony

Zgłoszenia udziału prosimy przesyłać do czterech  dni przed terminem szkoleniaPłatność za udział w szkoleniu następuje po szkoleniu na podstawie faktury VAT. Należność za udział prosimy wpłacać na konto OE FORUM: Santander Bank Polska, nr rach.: 10109022680000000100213506

Informację dotyczącą potwierdzenia realizacji szkolenia przesyłamy do trzech dni roboczych przed terminem szkoleniaW przypadku pytań prosimy o kontakt:

Anna Hoffmann

 

tel. 91 489 64 55

Dorota Biskupska

 

tel. 91 466 90 97

Małgorzata Pawelec

 

tel. 91 434 29 79


Formularz zgłoszenia online
Formularz zgłoszenia (PDF)Oświadczenie dot. podatku VAT (PDF)
Formularz zgłoszenia (Word)Oświadczenie dot. podatku VAT (Word)