Nasze strony www wykorzystują pliki cookies (tzw. ciasteczka). Mogą stosować je także firmy współpracujące z nami.
Korzystając z witryny wyrażasz zgodę na ich wykorzystanie i zapis zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Możesz zmienić ustawienia obsługi plików cookies w przeglądarce internetowej.
[ X ] akceptuję warunki - zamknij

EDUKACJA PRAKTYCZNA

SZKOLENIA  KONFERENCJE  WYDAWNICTWA
  PIG WUP Szczecin  

prawo administracyjne

« powrót
Kodeks postępowania administracyjnego w I instancji w 2021 r. praktyczny kurs informacyjny z uwzględnieniem orzecznictwa sądów administracyjnych
Zapisz się na szkolenie

termin szkolenia: 6 maja 2021 r.
czas trwania szkolenia: 9.30-14.30 (w tym dwie przerwy 10 minutowe i jedna 20 minutowa)


Cel szkolenia: Uczestnicy uzyskają kompendium niezbędnej wiedzy i jednocześnie praktyczne przygotowanie do prowadzenia postępowań administracyjnych, zgodnie z przepisami k.p.a., zarówno w trybach zwyczajnych, jak i nadzwyczajnych, a także z uwzględnieniem wszystkich stadiów postępowania administracyjnego.
Korzyści z udziału w szkoleniu: Uczestnicy uzyskają szczegółowe praktyczne omówienie następujących zagadnień:
- specyfika postępowań prowadzonych w pierwszej instancji 
- specyfika postępowań odwoławczych, w tym prowadzonych z wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy i postępowań prowadzonych w trybach nadzwyczajnych.
Szkolenie obejmuje swoim zakresem wszystkie dotychczasowe zmiany w k.p.a., w tym w szczególności koncentruje się na ostatniej z najistotniejszych i najobszerniejszych nowelizacji przepisów k.p.a., która obowiązuje od 1.06.2017 r. Przedmiotem szkolenia będzie zatem zastosowanie nowych zasad ogólnych k.p.a., instytucji ponaglenia, mediacji, postępowań w trybie milczącego załatwienia sprawy, nowych reguł nakładania i udzielania ulg w spłacie administracyjnych kar pieniężnych oraz zmian w postępowaniu odwoławczym i postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
W trakcie szkolenia zostaną również przybliżone praktyczne aspekty zmian wprowadzonych na mocy art. 2 ustawy z dnia 6.03.2018 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej (Dz.U. z 2018 r. poz. 650), a obowiązujące od 30.04.b.r. 
Szkolenie uwzględnia także zmiany, które weszły w życie w dniu 3.07.2019 r., a dotyczące pełnomocnika do doręczeń w kraju i liczenia terminów.
Adresaci szkolenia
Szkolenie jest skierowane w szczególności do praktyków, tj. pracowników organów administracji publicznej (zarówno rządowej, jak i samorządowej), którzy stosują przepisy k.p.a. i rozpatrują sprawy administracyjne oraz do adwokatów, radców prawnych, doradców podatkowych i wszystkich zainteresowanych zdobyciem aktualnej specjalistycznej wiedzy prawniczej i umiejętności z zakresu prowadzenia postępowań administracyjnych według nowych zasad.
 
Program szkolenia

1.  Pojęcie i istota oraz zasady ogólne postępowania administracyjnego:
       - zakres przedmiotowy i podmiotowy stosowania k.p.a. 
       - źródła prawne w zakresie postępowania administracyjnego, w tym omówienie wszystkich ustaw zmieniających, począwszy od 1.06.2017 r. oraz zmian projektowanych, będących przedmiotem trwającego procesu legislacyjnego 
       - przepisy intertemporalne i ich skutki dla trwających postępowań administracyjnych 
       - zasady ogólne w postępowaniu administracyjnym i ich rola oraz zastosowanie na poszczególnych etapach prowadzonych postępowań administracyjnych i skutki naruszenia zasad ogólnych w kontekście kontroli sądowej 
       - omówienie zmian zasad ogólnych, obowiązujących od 1.06.2017 r. i 30.04.2018 r. (w tym zasady „in dubio pro libertate" - art. 7a k.p.a., zasady proporcjonalności (adekwatności) bezstronności i zasady równego traktowania - art. 8 k.p.a., zasady pewności prawa - uprawnionych oczekiwań - art. 8 § 2 k.p.a.
       - zasady współdziałania organów dla dobra postępowania - art. 8a k.p.a.
       - zasady polubownego rozstrzygania kwestii spornych - art. 13 k.p.a.; wyjątków od zasady pisemności i dodanego art. 14a k.p.a. w kontekście nowelizacji k.p.a. obowiązującej od 30.04.2018 r.) 

2. Podmioty postępowania administracyjnego i sposoby reprezentacji
       - organ prowadzący postępowanie administracyjne (pojęcie organu, rodzaje, właściwość rzeczowa, miejscowa i instytucjonalna, upoważnienie do prowadzenia postępowania - pełnomocnictwo administracyjne) 
       - wyłączenie organu i wyłączenie pracownika organu 
       - strona postępowania administracyjnego (pojęcie strony) 
       - pełnomocnik, rodzaje pełnomocnictwa, w tym ustanowienie pełnomocnictwa w formie dokumentu elektronicznego, sposób jego dokumentacji 
       - inni uczestnicy postępowania administracyjnego

3. Doręczenia w postępowaniu administracyjnym
       - rodzaje doręczeń, w tym doręczenia elektroniczne 
       - dokumentowanie doręczenia i badanie skuteczności doręczenia 
       - doręczenia na elektroniczne skrzynki podawcze między podmiotami publicznymi 
       - skutki niedoręczenia pisma procesowego, w tym konsekwencje niedoręczenia decyzji 
       - zawiadomienie stron o decyzji lub innych czynnościach w postępowaniach z udziałem znacznej liczby podmiotów 
       - przywrócenie terminu do wniesienia odwołania, zażalenia czy wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy 

4. Bezczynność organu i przewlekłość postępowania, ponaglenie:
       - zmiany w art. 36-38 k.p.a., w tym zdefiniowane w art. 37 k.p.a. pojęcia bezczynności i przewlekłości 
       - ponaglenie jako środek zaskarżenia bezczynności i przewlekłości 
       - procedura rozpoznania ponaglenia 
       - obowiązek pouczenia strony o możliwości wniesienia ponaglenia, w sytuacji, o której mowa w art. 36 § 1 k.p.a.

5. Postępowanie administracyjne przed organem I instancji 
       - wszczęcie postępowania administracyjnego (z urzędu i na wniosek, odmowa wszczęcia postępowania administracyjnego) 
       - podanie i sposoby ich wnoszenia, braki formalne wniosku 
       - postępowanie wyjaśniające (w tym wskazanie niespełnionych przesłanek do wydania decyzji zgodnej z żądaniem strony, pojęcie dowodu i rodzaje środków dowodowych, reguły dowodowe, m.in. nakaz rozstrzygania niedających się usunąć wątpliwości faktycznych na korzyść strony - art. 81a k.p.a.), wydanie decyzji (rodzaje decyzji, elementy jej treści) 
       - prawomocność a ostateczność i wykonalność decyzji administracyjnej 
       - środki zaskarżenia 

6. Usprawnienie współdziałania organów i posiedzenie w trybie współdziałania
       - art. 106 § 6 i art. 106a k.p.a. - instytucja posiedzenia w trybie współdziałania, na wniosek strony, organu współdziałającego i z urzędu 
       - termin na zwołanie posiedzenia 
       - udział stron w posiedzeniu 

7. Pytania i odpowiedzi


szkolenie prowadzi Barbara Każarnowicz - radca prawny i trener z praktycznym doświadczeniem w zakresie prawa. Pracownik działów prawnych i kancelarii, odpowiedzialny za stosowanie przepisów różnych gałęzi prawa, cywilnego (umowy w obrocie gospodarczym, ogólne warunki umów), handlowego, administracyjnego (ochrona danych osobowych i informacji niejawnych, zamówienia publiczne - umowy)

Cena szkolenia: 560,00 zł netto (+23% VAT) od osoby, obejmuje:
- uczestnictwo w szkoleniu
- materiały szkoleniowe 
- imienne zaświadczenie potwierdzające ukończenie szkolenia
- konsultacje poszkoleniowe (do 14 dni po szkoleniu)
- rabat na kolejne szkolenia (40,00 zł od ceny netto, od osoby)

Dla stałych Uczestników naszych szkoleń 40 zł rabatu od ceny netto
Dla podmiotów finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% ze środków publicznych podatek VAT zwolniony


Zgłoszenia udziału prosimy przesyłać do trzech roboczych dni przed terminem szkolenia 
Potwierdzenie realizacji szkolenia przesyłamy do dwóch dni roboczych przed terminem szkolenia

Płatność za udział w szkoleniu następuje po szkoleniu na podstawie faktury VAT 
Należność za udział prosimy wpłacać na konto OE FORUM: Santander Bank Polska, nr rach.: 10109022680000000100213506

W przypadku pytań prosimy o kontakt

Anna Hoffmann

 

tel. 91 489 64 55

Dorota Biskupska

 

tel. 91 466 90 97

Małgorzata Pawelec

 

tel. 91 434 29 79


Formularz zgłoszenia online
Formularz zgłoszenia (PDF)Oświadczenie dot. podatku VAT (PDF)
Formularz zgłoszenia (Word)Oświadczenie dot. podatku VAT (Word)