Nasze strony www wykorzystują pliki cookies (tzw. ciasteczka). Mogą stosować je także firmy współpracujące z nami.
Korzystając z witryny wyrażasz zgodę na ich wykorzystanie i zapis zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Możesz zmienić ustawienia obsługi plików cookies w przeglądarce internetowej.
[ X ] akceptuję warunki - zamknij

EDUKACJA PRAKTYCZNA

SZKOLENIA  KONFERENCJE  WYDAWNICTWA
  PIG WUP Szczecin  

prawo administracyjne

« powrót
Kodeks postępowania administracyjnego w II instancji w 2021 r. praktyczny kurs informacyjny z uwzględnieniem orzecznictwa sądów administracyjnych
Zapisz się na szkolenie
termin szkolenia: 14 maja 2021 r.
czas trwania szkolenia: 9.30-14.30 (w tym dwie przerwy 10 minutowe i jedna 20 minutowa)
Cel szkolenia: Uczestnicy uzyskają kompendium niezbędnej wiedzy i jednocześnie praktyczne przygotowanie do prowadzenia postępowań administracyjnych, zgodnie z przepisami k.p.a., zarówno w trybach zwyczajnych, jak i nadzwyczajnych, a także z uwzględnieniem wszystkich stadiów postępowania administracyjnego.
Korzyści z udziału w szkoleniu:
Uczestnicy uzyskają szczegółowe praktyczne omówienie następujących zagadnień:
- specyfika postępowań prowadzonych w pierwszej instancji 
- specyfika postępowań odwoławczych, w tym prowadzonych z wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy i postępowań prowadzonych w trybach nadzwyczajnych 
Szkolenie obejmuje swoim zakresem wszystkie dotychczasowe zmiany w k.p.a., w tym w szczególności koncentruje się na ostatniej z najistotniejszych i najobszerniejszych nowelizacji przepisów k.p.a., która obowiązuje od 1.06.2017 r. Przedmiotem szkolenia będzie zatem zastosowanie nowych zasad ogólnych k.p.a., instytucji ponaglenia, mediacji, postępowań w trybie milczącego załatwienia sprawy, nowych reguł nakładania i udzielania ulg w spłacie administracyjnych kar pieniężnych oraz zmian w postępowaniu odwoławczym i postępowaniu przed sądami administracyjnymi 
W trakcie szkolenia zostaną również przybliżone praktyczne aspekty zmian wprowadzonych na mocy art. 2 ustawy z dnia 6.03.2018 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej (Dz.U. z 2018 r. poz. 650), a obowiązujące od 30.04.b.r. 
Szkolenie uwzględnia także zmiany, które weszły w życie w dniu 3.07.2019 r., a dotyczące pełnomocnika do doręczeń w kraju i liczenia terminów.
Adresaci szkolenia:
Szkolenie jest skierowane w szczególności do praktyków, tj. pracowników organów administracji publicznej (zarówno rządowej, jak i samorządowej), którzy stosują przepisy k.p.a. i rozpatrują sprawy administracyjne oraz do adwokatów, radców prawnych, doradców podatkowych i wszystkich zainteresowanych zdobyciem aktualnej specjalistycznej wiedzy prawniczej i umiejętności z zakresu prowadzenia postępowań administracyjnych według nowych zasad.
 
Program szkolenia

1. Mediacja w postępowaniu administracyjnym
       - jako nowa instytucja postępowania administracyjnego - zmiany dot. rozdziału 5a, art. 35 § 5, art. 83 § 4, art. 96a-96n, art. 263 § 1, art. 263a i art. 264 § 1a k.p.a. 
       - charakter sprawy, pozwalający na przeprowadzenie mediacji - wielość stron, możliwość zawarcia ugody, sprawa, w której organ ma zamiar wydać decyzję na niekorzyść adresata i może się spodziewać odwołania - organ stroną mediacji; cel i skutki mediacji 
       - dobrowolność mediacji 
       - kwestie poufności 
       - czas trwania mediacji i sposób jej zakończenia 
       - koszty mediacji 

2. Milczące załatwienie sprawy (art. 1 pkt 1, art. 122a-122g, art. 151 § 3, art. 155a, art. 158 § 1 zd. 2, art. 162a k.p.a.) 
       - cel instytucji milczącego załatwienia sprawy i jej istota 
       - przepis prawa materialnego jako podstawa prawna do jej zastosowania 
       - milczące zakończenie postępowania a milcząca zgoda 
       - termin milczącego załatwienia sprawy 
       - zaświadczenie o milczącym załatwieniu sprawy i możliwość weryfikacji prawidłowości milczącego załatwienia sprawy

3. Postępowanie odwoławcze 
       - termin i tryb wniesienia odwołania 
       - warunki autokontroli organu I instancji 
       - postępowanie wstępne organu II instancji - badanie terminu wniesienia odwołania i jego dopuszczalności, postępowanie odwoławcze merytoryczne, rodzaje rozstrzygnięć podejmowanych w postępowaniu odwoławczym 
       - wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy a fakultatywny wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy 
       - oświadczenie o zrzeczeniu się odwołania 
       - zmiana zakresu postępowania wyjaśniającego prowadzonego przez organ odwoławczy i podstaw do wydania decyzji kasatoryjnej 
       - wytyczne organu odwoławczego w zakresie wykładni prawa 
       - sprzeciw od decyzji kasatoryjnej - wymogi formalne i tryb jego wnoszenia oraz rozpoznania 
       - doprecyzowana forma uwzględnienia skargi strony w trybie autokontroli (zmiana art. 54 § 3 p.p.s.a.) 

4. Szczególny tryb postępowania administracyjnego o charakterze uproszczonym 
       - specyfika postępowania uproszczonego 
       - maksymalny termin na załatwienie sprawy w postępowaniu uproszczonym; wyłączenie możliwości wypowiedzenia się przez stronę co do przeprowadzonych dowodów 
       - ograniczenie postępowania dowodowego do dowodów przedstawionych przez stronę na etapie wszczęcia postępowania i dowodów możliwych do ustalenia przez organ na podstawie danych, którymi organ ten dysponuje 

5. Zasady nakładania administracyjnych kar pieniężnych (art. 189a-189k k.p.a.) 
       - definicja administracyjnej kary pieniężnej 
       - przesłanki wymiaru administracyjnej kary pieniężnej 
       - odstąpienie od nałożenia administracyjnej kary pieniężnej i udzielenie pouczenia  
       - odsetki od kary zaległej 
       - terminy przedawnienia nakładania administracyjnej kary pieniężnej 
       - terminy przedawnienia egzekucji takiej kary 
       - udzielenie ulgi w spłacie

6. Postępowania w trybach nadzwyczajnych 
       - wznowienie postępowania (przesłanki pozytywne i negatywne, właściwość organu, przedmiot postępowania - rodzaje rozstrzygnięć - wstrzymanie wykonania decyzji) 
       - uchylenie decyzji na podstawie art. 154 k.p.a. 
       - stwierdzenie nieważności decyzji (przesłanki pozytywne i negatywne, właściwość organu, wstrzymanie wykonania decyzji; rodzaje rozstrzygnięć) 
      - wygaśnięcie decyzji 
      - wyłączenia zastosowania przepisów o milczącym załatwieniu sprawy

7. Pytania o odpowiedzi


szkolenie prowadzi Barbara Każarnowicz - radca prawny i trener z praktycznym doświadczeniem w zakresie prawa. Pracownik działów prawnych i kancelarii, odpowiedzialny za stosowanie przepisów różnych gałęzi prawa, cywilnego (umowy w obrocie gospodarczym, ogólne warunki umów), handlowego, administracyjnego (ochrona danych osobowych i informacji niejawnych, zamówienia publiczne - umowy)
Cena szkolenia: 560,00 zł netto (+23% VAT) od osoby, obejmuje:
- uczestnictwo w szkoleniu
- materiały szkoleniowe 
- imienne zaświadczenie potwierdzające ukończenie szkolenia
- konsultacje poszkoleniowe (do 14 dni po szkoleniu)
- rabat na kolejne szkolenia (40,00 zł od ceny netto, od osoby)

Dla stałych Uczestników naszych szkoleń 40 zł rabatu od ceny netto
Dla podmiotów finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% ze środków publicznych podatek VAT zwolniony


Zgłoszenia udziału prosimy przesyłać do trzech roboczych dni przed terminem szkolenia 
Potwierdzenie realizacji szkolenia przesyłamy do dwóch dni roboczych przed terminem szkolenia

Płatność za udział w szkoleniu następuje po szkoleniu na podstawie faktury VAT 
Należność za udział prosimy wpłacać na konto OE FORUM: Santander Bank Polska, nr rach.: 10109022680000000100213506

W przypadku pytań prosimy o kontakt:

Anna Hoffmann

 

tel. 91 489 64 55

Dorota Biskupska

 

tel. 91 466 90 97

Małgorzata Pawelec

 

tel. 91 434 29 79


Formularz zgłoszenia online
Formularz zgłoszenia (PDF)Oświadczenie dot. podatku VAT (PDF)
Formularz zgłoszenia (Word)Oświadczenie dot. podatku VAT (Word)