Nasze strony www wykorzystują pliki cookies (tzw. ciasteczka). Mogą stosować je także firmy współpracujące z nami.
Korzystając z witryny wyrażasz zgodę na ich wykorzystanie i zapis zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Możesz zmienić ustawienia obsługi plików cookies w przeglądarce internetowej.
[ X ] akceptuję warunki - zamknij

EDUKACJA PRAKTYCZNA

SZKOLENIA  KONFERENCJE  WYDAWNICTWA
  PIG WUP Szczecin  

podatki i rachunkowość firm

« powrót
Rozliczanie i kwalifikowalność wydatków w projektach współfinansowanych ze środków UE w perspektywie 2021-2027
Zapisz się na szkolenie

termin szkolenia: 26 kwietnia 2023 r.
czas trwania szkolenia: 9.30-14.30 (w tym dwie przerwy 10 minutowe i jedna 20 minutowa)


Program szkolenia 

Wprowadzenie

1. Omówienie
     • Komentarza do rozporządzeń UE dla polityki spójności na lata 2021 -2027
     • Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1058 z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Funduszu Spójności
     • Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027 ( MFiPR)
     • ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2021/1060 z dnia 24 czerwca 2021 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Funduszu Spójności, Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji i Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury, a także przepisy finansowe na potrzeby tych funduszy oraz na potrzeby Funduszu Azylu, Migracji i Integracji, Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Instrumentu Wsparcia Finansowego na rzecz Zarządzania Granicami i Polityki Wizowej
Wytyczne dotyczące kwalifikowalności wydatków na lata 2021 -2027 zostały wydane na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 (Dz. U. poz. 1079)

2. Ogólne warunki kwalifikowalności wydatków

      a) Okres kwalifikowalności
      b) Ogólne warunki kwalifikowalności
      c) Wydatki niekwalifikowalne
      d) Cross-financing
      e) Rozliczanie efektów projektu i reguła proporcjonalności
      f) Trwałość projektu

3. Szczególne warunki kwalifikowalności
      a) Zasada faktycznego ponoszenia wydatków
            - Podmiot upoważniony do ponoszenia wydatków
      b) Zasada konkurencyjności
            - Wyłączenia
            - Postępowanie o udzielenie zamówienia
            - Ogłoszenia
            - Umowa w sprawie zamówienia
      c) Wkład niepieniężny
      d) Zakup nieruchomości
            - Pozostałe wydatki związane z nabyciem nieruchomości
            - Nabycie prawa użytkowania wieczystego
            - Nabycie innych tytułów prawnych do nieruchomości
      e) Podatek od towarów i usług (VAT)
      f) Opłaty finansowe
      g) Amortyzacja i leasing środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
      h) Personel projektu
      i) Instrumenty finansowe
            - Warunki wsparcia na rzecz ostatecznych odbiorców
            - Wydatki kwalifikowalne
            - Łączenie instrumentów finansowych z innymi formami wsparcia
            - Koszty zarządzania i opłaty za zarządzanie
            - Dokumentowanie wydatków
      j) Uproszczone metody rozliczania wydatków
            - Metodyka
      k) Finansowanie niepowiązane z kosztami
      l) Koszty pośrednie
      ł) Projekty innowacyjne i ponadnarodowe EFS+

4. Zasady prowadzenia oddzielnego systemu księgowości lub wykorzystanie odpowiedniego kodu księgowego dla wszystkich transakcji związanych z operacją
      a) Beneficjenci zobowiązani do prowadzenia ksiąg handlowych
      b) Beneficjenci nie zobligowani do prowadzenia ksiąg handlowych

5. Zasady dokumentowania wydatków kwalifikowanych
      a) Faktury i równorzędne dowody poniesienia wydatków

6 . Wnioski o płatność i ich weryfikacja

7. Konsultacje


Szkolenie prowadzi: Edward Tomczyk - biegły rewident, wybitny ekspert z dziedziny rachunkowości i podatków jednostek finansów publicznych ze szczególnym uwzględnieniem instytucji kultury. Doświadczony i ceniony szkoleniowiec
Cena szkolenia: 590,00 zł netto (+23% VAT) od osoby, obejmuje:
- uczestnictwo w szkoleniu
- materiały szkoleniowe 
w wersji elektronicznej
- imienne zaświadczenie potwierdzające ukończenie szkolenia
- konsultacje poszkoleniowe (do 14 dni po szkoleniu)
- rabat na kolejne szkolenia (40,00 zł od ceny netto, od osoby)

Dla stałych Uczestników naszych szkoleń 40 zł rabatu od ceny netto
Dla podmiotów finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% ze środków publicznych podatek VAT zwolniony


Zgłoszenia udziału prosimy przesyłać do trzech roboczych dni przed terminem szkolenia 
Potwierdzenie realizacji szkolenia przesyłamy do dwóch dni roboczych przed terminem szkolenia

Płatność za udział w szkoleniu następuje po szkoleniu na podstawie faktury VAT 
Należność za udział prosimy wpłacać na konto OE FORUM: Santander Bank Polska, nr rach.: 10109022680000000100213506


W przypadku pytań prosimy o kontakt

Anna Hoffmann   tel. 91 489 64 55
Dorota Biskupska   tel. 91 466 90 97
Małgorzata Pawelec    tel. 91 434 29 79

Formularz zgłoszenia online
Formularz zgłoszenia (PDF)Oświadczenie dot. podatku VAT (PDF)
Formularz zgłoszenia (Word)Oświadczenie dot. podatku VAT (Word)