Nasze strony www wykorzystują pliki cookies (tzw. ciasteczka). Mogą stosować je także firmy współpracujące z nami.
Korzystając z witryny wyrażasz zgodę na ich wykorzystanie i zapis zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Możesz zmienić ustawienia obsługi plików cookies w przeglądarce internetowej.
[ X ] akceptuję warunki - zamknij

EDUKACJA PRAKTYCZNA

SZKOLENIA  KONFERENCJE  WYDAWNICTWA
  PIG WUP Szczecin  

zamówienia publiczne

« powrót
Nowa ustawa o zamówieniach publicznych 2021r.
Zapisz się na szkolenie
termin szkolenia: 30 listopada 2020 r.
czas trwania szkolenia: 9:30 -14:30
miejsce szkolenia: online

Program szkolenia:
I. NOWA USTAWA Prawo zamówień publicznych - dlaczego potrzebne są zmiany? Cele i konkluzje na temat nowego prawa wchodzącego w życie 1 stycznia 2021r.
II. Przygotowanie postępowania według NOWEJ USTAWY PZP
    1. Zamówienia o wartości pomiędzy 50.000, a 130.000 zł.
 • obowiązek publikacji ogłoszeń o zamówieniach bagatelnych ( wymagana zawartość, zasady publikacji)
 • procedura udzielenia zamówienia bagatelnego
    2. Konieczność uwzględnienia „polityki zakupowej państwa" w prowadzonych postępowaniach po wejściu w życie ustawy Pzp - nowy obowiązek Zamawiającego 
    3. Obowiązki związane z planowaniem postępowań o udzielenie zamówień polegające na wprowadzeniu:
 • wymogu dokonywania analizy potrzeb przed wszczęciem postępowania o udzielenie Zamówienia
 • obowiązku aktualizacji rocznych planów postępowań
 • koncentracji ogłoszeń o zamówieniach w oficjalnym publikatorze, tj. Biuletynie Zamówień Publicznych (poniżej progów UE) oraz Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (powyżej progów UE);
 • zwiększenia znaczenia wstępnych konsultacji rynkowych na etapie przygotowania postępowania
 • zasady efektywności.
    4. Nowe zasady ustalania wartości zamówienia
 • Podstawy szacowania wartości zamówień
 • Udzielanie zamówień mieszanych w częściach
 • Sumowanie wartości zamówień, w tym brak konieczności agregowania podobnych usług i robót budowlanych
    5. Dokumenty w postępowaniu wg. nowego Prawa zamówień publicznych:
 • SWZ,opis potrzeb i wymagań Zamawiającego
    6. Ocena podmiotowa wykonawców:
 • nowe warunki udziału w postępowaniu;
 • zmienione obligatoryjne i fakultatywne przesłanki wykluczenia
 • składanie wykonawców listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej przy sprawdzaniu podstawy wykluczenia dotyczącej zaangażowania w przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia
 • zasady polegania na zasobach podmiotu trzeciego
 • nowe zasady wykazywania spełnienia kryteriów selekcji w procedurach wieloetapowych
    7. Wymagania proceduralne w postępowaniach powyżej progów unijnych według nowej ustawy Pzp
 • powyżej progu:
  • ważne zmiany w trybach udzielania zamówień
  • uporządkowanie procedury odwróconej i dalsze odformalizowanie procedur
  • nowe zasady wnoszenia i zwrotu wadium
  • nowe terminy związania z ofertą
 • Poniżej progu:
  • zastąpienie trybów przetargowych i negocjacji z ogłoszeniem trybem podstawowym
  • nowe zasady udzielania wyjaśnień dotyczących treści SWZ i OPiW
  • możliowść negocjowania treści ofert w celu ich ulepszania
  • uproszczenia w zakresie publikacji ogłoszenia ( nowe zasady wszczynania postępowań poniżej progów UE)
III. Przeprowadzenie postępowania według NOWEJ USTAWY PZP
    1. Rezygnacja z jawnego otwarcia ofert I inne ograniczenia zasady jawności:
 • brak obecności wykonawcy podczas otwarcia ofert
 • ograniczenie informacji publikowanych na stronie internetowej zamawiającego
 • nowe zasady postępowania w przypadku awarii system teleinformatycznego
 • otwarcie ofert po zmianach
 • nowa procedura wykazywania braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.
    2. Badanie i ocena ofert z uwzględnieniem wymogów elektronizacji i form składanych dokumentów:
 • przedmiotowe środki dowodowe;
 • podmiotowe środki dowodowe;
 • nowe przesłanki odrzucenia oferty;
 • zmiany w zakresie uzupełniania dokumentów i oświadczeń.
    3. Wybór oferty po terminie związania ofertą - kontrowersje i wątpliwości
IV. ZMIANY w umowach o zamówienie publiczne
    1. Zrównoważenie stron w umowach w sprawie zamówienia publicznego przez:
 • określenie nowej zasady kształtowania umów
 • wprowadzenie katalogu klauzul abuzywnych
 • określenie obowiązkowych postanowień umownych;
 • wprowadzenie nowych zasad waloryzacji wynagrodzenia.
 • wymagane postanowienia umowy w przypadku korzystania z prawa opcji.
    2. Wprowadzenie obowiązku stosowania zaliczek lub częściowych płatności w umowach powyżej 12 miesięcy.
    3. Obowiązek sporządzenia raportu
V. Środki ochrony prawnej
    1. Zmiany w katalogu podmiotów uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej
    2. Możliwość złożenia odwołania do Prezesa KIO:
 • przez Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców;
 • na każdą czynność i zaniechanie w postępowaniach poniżej progów unijnych;
    3. Ważne zmiany w zakresie ustanowienia pełnomocnika w postepowaniu odwoławczym
    4. Usprawnienie postępowania skargowego na orzeczenia KIO przez:
 • wnoszenie skargi do Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu zamówień publicznych;
 • obniżenie opłaty od skargi na orzeczenie KIO;
 • wydłużenie terminu na wniesienie skargi na orzeczenie KIO.
    5. Pozasądowe rozwiązywanie sporów wynikających z zamówienia publicznego (mediacja koncyliacja)

SZKOLENIE PROWADZI: Barbara Pietrzak - Każarnowicz - radca prawny i trener z praktycznym doświadczeniem w zakresie prawa. Pracownik działów prawnych i kancelarii, odpowiedzialny za stosowanie przepisów różnych gałęzi prawa, cywilnego (umowy w obrocie gospodarczym, ogólne warunki umów), handlowego, administracyjnego (ochrona danych osobowych i informacji niejawnych, zamówienia publiczne - umowy).
Cena zawiera:
- uczestnictwo w szkoleniu - około 6 godzin dydaktycznych (w tym 2 przerwy 10 minutowe i jedna 20 minutowa)
- materiały szkoleniowe

- dyplom potwierdzający ukończenie szkolenia
Dla stałych Uczestników naszych szkoleń 40 zł rabatu od ceny netto
VAT zwolniony - w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych przynajmniej w 70 %  
Zgłoszenia udziału prosimy przesyłać najpóźniej do trzech  dni przed terminem szkolenia. 
Płatność za udział w szkoleniu następuje po szkoleniu na podstawie faktury VAT. Należność za udział prosimy wpłacać na konto 
OE FORUM: Santander Bank Polska, nr rach.: 10109022680000000100213506

Informację dotyczącą potwierdzenia realizacji szkolenia przesyłamy do trzech dni roboczych przed terminem szkolenia. W przypadku pytań prosimy o kontakt:

Anna Hoffmann

 

tel. 91 489 64 55

Dorota Biskupska

 

tel. 91 466 90 97

Małgorzata Pawelec 

 

tel. 91 434 29 79

Formularz zgłoszenia online
Formularz zgłoszenia (PDF)Oświadczenie dot. podatku VAT (PDF)
Formularz zgłoszenia (Word)Oświadczenie dot. podatku VAT (Word)