Nasze strony www wykorzystują pliki cookies (tzw. ciasteczka). Mogą stosować je także firmy współpracujące z nami.
Korzystając z witryny wyrażasz zgodę na ich wykorzystanie i zapis zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Możesz zmienić ustawienia obsługi plików cookies w przeglądarce internetowej.
[ X ] akceptuję warunki - zamknij

EDUKACJA PRAKTYCZNA

SZKOLENIA  KONFERENCJE  WYDAWNICTWA
  PIG WUP Szczecin  

zamówienia publiczne

« powrót
Vademecum Prawa zamówień publicznych w 2021 r. - praktyczny kurs informacyjny
Zapisz się na szkolenie

termin szkolenia: 21-22 kwietnia 2021 r.
czas trwania szkolenia: 9.30-14.30 (w tym dwie przerwy 10 minutowe i jedna 20 minutowa)


Program szkolenia
 
I. Jawność postępowania o udzielenie zamówienia 
    1. Zasady publikowania ogłoszeń o zamówieniach publicznych 
    2. Jawność protokołu postępowania wraz z załącznikami 
    3. Jawność Specyfikacji warunków zamówienia
    4. Jawność otwierania ofert 
 
II. Uczciwa konkurencja w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
    1. Zasady opisywania przedmiotu zamówienia 
    2. Zasady opisywania warunków udziału w postępowaniu 
    3. Zasady dokumentowania spełnienia warunków przedmiotowych i podmiotowych w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
    4. Okoliczności wykluczające wykonawców z postępowania o udzielenie zamówienia

III. Bezstronność osob wykonujących czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
    1. Bezstronność osób przygotowujących postępowanie o udzielenie zamówienia 
    2. Bezstronność ekspertów
    3. Bezstronność osób wykonujących funkcje nadzoru podczas wykonywania zamówienia na usługi lub roboty budowlane 
    4. Bezstronność osób zatrudnionych u zamawiającego, które bezpośrednio są związane z udzielanym zamówieniem 
    5. Konflikt interesów

IV. Język polski w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

    1. Okoliczności odstąpienia od stosowania języka polskiego w postępowaniu o udzielenie zamówienia

V. Forma pisemna postępowania o udzielenie zamówienia 
    1. Unijna definicja pisemności postępowania o udzielenie zamówienia
    2. Protokół postępowania jako oficjalny sposób dokumentowania czynności postępowania o udzielenie zamówienia 
    3. Forma elektroniczna, forma pisemna, podpis kwalifikowany 

VI. Zamówienia poniżej progu 130 000 złotych
   1. Próg bagatelności 130 tysięcy złotych (bagatelne) - co oznacza i jakie wiążą się z tym obowiązki dla zamawiających
   2. Zamówienia poniżej 130 000,00 zł a obowiązek celowego i oszczędnego wydatkowania środków publicznych 
   3. Tworzenie planów zamówień publicznych
   4. Poprawne oszacowanie wartości zamówienia według ustawy z dnia 11.09.2019 r.
   5. Zakaz dzielenia zamówienia na odrębne zamówienia oraz zaniżania wartości zamówienia w celu uniknięcia stosowania ustawy Pzp
   6. Odpowiedzialność z tytułu naruszenia dyscypliny finansów publicznych przy udzielaniu zamówień bagatelnych 
   7. Regulamin zamówień publicznych do 130.000 złotych - potrzebny czy nie?
   8. Sposób komunikacji w zamówieniach bagatelnych 

VII. Tryby udzielania zamówień
   1. Tryb podstawowy
   2. Przetarg nieograniczony
   3. Przetarg ograniczony 
   4. Negocjacje z ogłoszeniem
   5. Dialog konkurencyjny 
   6. Partnerstwo innowacyjne
   7. Licytacja elektroniczna
   8. Negocjacje bez ogłoszenia
   9. Wolna ręka 
  10. Zapytanie o cenę 

VIII. Procedura przetargowa - przetarg nieograniczony
   1. Szacowanie wartości zamówienia
   2. Kierownik zamawiającego, komisja przetargowa, zespół, zakres obowiązków i odpowiedzialności c., ogłoszenie o zamówieniu
   3. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
   4. Ocena wykonawcy i ocena oferty
   5. Rozstrzygnięcie postępowania, w tym przesłanki do unieważnienia
   6. Dokumentowanie postępowania 

IX. Oferta w postępowaniu o udzielenie zamówienia
   1. Forma oferty
   2. Poprawianie oczywistych omyłek pisarskich, rachunkowych i innych w sposób istotny nie wpływających na treść oferty
   3. Rażąco niska cena lub koszt oferty
   4. Okoliczności odrzucenia oferty
   5. Wybór najkorzystniejszej oferty
   6. Zasady doboru kryteriów oceny ofert 
   7. Zasady ustalania znaczenia kryteriów oceny ofert
   8. Obiektywny i niedyskryminacyjny sposób oceny ofert 
   9. Zawiadomienie wykonawców o wyborze najkorzystniejszej oferty

X. Umowa w sprawie zamówienia
   1. Forma pisemna umowy
   2. Okoliczności dopuszczające wprowadzania zmian treści zawartej umowy
   3. Waloryzacja umowy wynikającej ze zmiany obowiązujących przepisów 
   4. Okoliczności unieważniające umowę w sprawie zamówienia publicznego
   5. Polubowne metody rozwiązywania sporów w Pzp 

XI. Środki ochrony prawnej
   1. Okoliczności stosowania odwołań w zamówieniach poniżej i powyżej „progu"
   2. Zasady wnoszenia odwołań 
   3. Uczestnicy postępowania odwoławczego 

XII. Pytania i odpowiedzi 


Szkolenie prowadzi Barbara Pietrzak - Każarnowicz - radca prawny i trener z praktycznym doświadczeniem w zakresie prawa. Pracownik działów prawnych i kancelarii, odpowiedzialny za stosowanie przepisów różnych gałęzi prawa, cywilnego (umowy w obrocie gospodarczym, ogólne warunki umów), handlowego, administracyjnego (ochrona danych osobowych i informacji niejawnych, zamówienia publiczne - umowy)
Cena szkolenia: 680,00 zł netto (+23% VAT) od osoby, obejmuje:
- uczestnictwo w szkoleniu
- materiały szkoleniowe 
- imienne zaświadczenie potwierdzające ukończenie szkolenia
- konsultacje poszkoleniowe (do 14 dni po szkoleniu)
- rabat na kolejne szkolenia (40,00 zł od ceny netto, od osoby)

Dla stałych Uczestników naszych szkoleń 60 zł rabatu od ceny netto
Dla podmiotów finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% ze środków publicznych podatek VAT zwolniony


Zgłoszenia udziału prosimy przesyłać do trzech roboczych dni przed terminem szkolenia 
Potwierdzenie realizacji szkolenia przesyłamy do dwóch dni roboczych przed terminem szkolenia

Płatność za udział w szkoleniu następuje po szkoleniu na podstawie faktury VAT 
Należność za udział prosimy wpłacać na konto OE FORUM: Santander Bank Polska, nr rach.: 10109022680000000100213506

W przypadku pytań prosimy o kontakt

Anna Hoffmann

 

tel. 91 489 64 55

Dorota Biskupska

 

tel. 91 466 90 97

Małgorzata Pawelec 

 

tel. 91 434 29 79

Formularz zgłoszenia online
Formularz zgłoszenia (PDF)Oświadczenie dot. podatku VAT (PDF)
Formularz zgłoszenia (Word)Oświadczenie dot. podatku VAT (Word)